Monday, January 9, 2012

Tест-5

Тест.-5
5.1    Адиабат тэлэлтийн үед идеал хийн дотоод энерги яаж   өөрчлөгдөх вэ?
         А. Багасна. .     В. Өөрчлөгдөхгүй.      С. Ихсэнэ
5.2    Дулаан  тусгаарлагдсан  саван доторхи хэвийн  даралттай  0 С температуртай усанд 0 С температуртай мөс хийвэл хайлах уу ?.
          А.  хайлахгүй      В.  Хайлна.
5.3    Ямар хийн чөлөөний зэрэг i=6 вэ? 
A. O2    B. Ar        C. CO2
5.4    Ямар системийг тусгаарлагдсан  систем гэдэг вэ ?.
А. Гадаад орчинтой масс солилцохгүй байвал 
    В. Гадаад орчинтой масс болон энерги солилцохгүй, гадны үйлчлэлд  өртөөгүй  бол .
5.5    m масстай  нэг атомт  идеал хийн дотоод энерги U бол температур Т-г ол. Энд М-моль масс,R- хийн универсаль тогтмол.
A.     B.    C.     D. 
5.6    Аль  хийн  хувьд    байдаг  вэ.?
А.  гели    В.  Хүчилтөрөгч   С.  Нүүрсхүчлийн  хий.
5.7    Тухайн  нэг  төлөвөөс  изотермээр  эсвэл адиабатаар  тэлэх  хоёр  процессын  алинд  нь   их  ажил  хийгдэх  вэ ?.  Энд  аль ч  тохиолдолд  эзэлхүүн  хоёр  дахин  ихэснэ  гэж  үз.
А.  Хоёр   процесст  адилхан. В.  Адиабат. С.  Изотерм
5.8    Q-  биед  өгсөн  дулаан     - биеийн  дотоод  энергийн  өөрчлөлт   А-  бие дээр  гаднаас  гүйцэтгэх  ажил  бол аль  нь термодинамикийн  1- р хуулийг  зөв тодорхойлсон  вэ?.
А.      В.              С.  
5.9    Адиабат  тэлэлтийн  үед  идеал хийн  дотоод  энерги  хэрхэн  өөрчлөгдөх  вэ?.
А.               В.                     С. 
5.10    Аль  нь  адиабат  процессийн  үеийн  идеаль  хийн  дулаан  багтаамж  вэ?.
А .  С=0               В. С=                     С.  
5.11    Адиабатаар  шахах  үед  хийн   температур 
А.  Өснө.         В. Буурна                С. Өөрчлөгдөхгүй .
5.12    Хий адиабатаар тэлэх  үед  хийн   температур   нь :
А.  Өснө.         В. Буурна                С. Өөрчлөгдөхгүй .
5.13    Адиабат   тэлэлтийн   үед    идеал    хийн    дотоод    энерги  яаж    өөрчлөгдөх  вэ?.
А.    Ажилтай  тэнцүү буурна .         В.  өөрчлөгдөхгүй       С. Ихэснэ.
5.14    Аль   хийн   чөлөөний   зэрэг i=3    байх   вэ?.
А.    О2             В. Ar              С.   CO2
5.15    Тогтмол    эзэлхүүнтэй  нэг  моль    устөрөгч   хийн   дулаан   багтаамжийг   илэрхийлэх   зөв   томъёог  заа.
А.                      В.               С. 
5.16    Тогтмол  даралттай  нэг  моль   устөрөгч  хийн  дулаан   багтаамжийг илэрхийлэх   зөв томъёог   заа.
А.                В.                      С.       
5.17    Изотерм   тэлэлтийн   үед   идеал хийн  дотоод   энерги   яаж   өөрчлөгдөх вэ?.
А. нэмэгдэнэ.       В.   Өөрчлөндөхгүй          С.  Багасна.
5.18    Гадны   хүчээр   гүйцэтгэсэн   ажил нь  дотоод   энергийн   өөрчлөлттэй   тэнцүү   бол хийг  шахахад ямар  процесс   явагдсан бэ?.
А. Ямарч  процесс  байж  болно.       В.   Изобар        
С.   Адиабат
5.19    Битүү   системд  явагдах   эргэх   ба үл    эргэх   процессын   үеийн  энтропийн  өөрчлөлтийн  зөв   илэрхийллэлийг заа.
А.               В.                 С.  
5.20    Үл буцах процессын үед  dS  ямар байх вэ?
А. dS=0        B. dS>0 байна.
5.21    Адиабат процессын зөв  тодорхойлолтыг заа   
A. Орчинтой дулаан солилцохгүй явагдах процесс
B. T=Сonst үед явагдах  процесс
5.22    Идеаль хийн дотоод энергийн хувьд дараах тодорхойлолтуудын аль нь зөв бэ?
A.Молекулуудын харилцан үйлчлэлийн потенциал энерги ба давших хөдөлгөөний кинетик энергийн нийлбэр
B.Молекулуудын давших ба эргэх хөдөлгөөний кинетик энергийн нийлбэр
5.23    Хийг тогтмол  даралттай   халааж   температурыг н 10 С   нэмэгдүүлэх ,  тогтмол   эзэлхүүнтэй   халааж  температурыг   нь 10С  нэмэгдүүлэх   хоёрын аль  тохиолдолд   дулаан   илүү   зарцуулагдах  вэ?.
А.  Тогтмол  эзэлхүүнтэй халаахад     В. Ижил      
С. Тогтмол  даралттай   халаахад
5.24      ,    A=0  процессуудыг харгалзан   ямар    процессууд  гэж нэрлэдэг  вэ?.
А. Адиабат , изотерм , изохор
В. Изотерм , изобар, изохор
С. Изотерм ,адиабат, изохор
5.25    Ямар  биеийн дотоод энерги   их  байдаг  вэ?.
А. Температур   багатай.       В. Потенциаль  энерги  ихтэй          С. эгэл хэсгүүдийн  хурд  ихтэй .
5.26    m= 960г    хүчилтөрөгчийг  80К- ээр  хөргөхөд дотоод  энерги нь хэдээр  хорогдох вэ?.
А. 49.86 kЖ             В. 69.8Ж            С. 29.9 Ж
5.27    Ямар процест идеал хийн дотоод энергийн өөрчлөлт авсан дулааныхаа тоо хэмжээтэй тэнцүү  байх вэ ? 
А. Изобар   В.    Изотерм      С.   Изохор       D.  адиабат
5.28    V= 3 л багтаамжтай сав доторх нэг атомт хийг халаасны дараа даралт нь 2   кПа-аар нэмэгдсэн бол хийд ямар дулаан өгсөн бэ ? 
А.  18Ж         В.  3Ж               С.   9Ж         D.    15Ж
5.29      m=4г масстай хүчилтөрөгч  Т=286К температуртай бол хийн бүх молекулын эргэх  хөдөлгөөний кинетик энергийг ол  .
А.    482Ж   В.    297 Ж        С.    2372 Ж         D.   3,94*10-23
5.30    Изотерм тэлэлтийн  үед  идеал  хий 20 Ж ажил  гүйцэтгэсэн  бол хийд ямар хэмжээний дулаан өгөгдсөн бэ ? 
А.  20Ж       В.  Q=  U=0     C.  80Ж          D.    40 Ж
5.31    Хоёр атомт идеал хийг изохороор даралтыг 8 дахин ихэсгэхэд эцсийн ба анхны төлвүүдийн хийн дотоод энергийн U2/ U1харьцаа хэд байх вэ? 
А. 0.25    В. 4     С. 2    D. 8
5.32    Изобар процессоор 2 моль гурван атомт идеаль хийд гаднаас 33.24Ж  ажил хийсэн бол хийн ялгаруулсан дулааныг ол.
А. 33.24Ж    В.99.72Ж     С.66.48Ж        D.132.96Ж
5.33    Хоёр атомт ямар нэг хийн даралт тогтмол үеийн хувийн дулаан багтаамж Ср=14.5кЖ/кг*K бол уул хийн моль масс хэд вэ?
А. 0.16кг/моль       В.0.044кг/моль   
С.   0.002кг/моль      D.0.032кг/моль
5.34    100Ж дулаан авч 70Ж механик ажил гүйцэтгэсэн бол биеийн дотоод энерги яаж өөрчлөгдөх вэ? 
А.   =170Ж В.  =10Ж  C.  =30Ж D.   =5Ж
5.35    270С  температуртай  28 г   азот хийг  тогтмол   даралт  дор   халаахад  хоёр  дахин  тэлсэн  бол   хийн   тэлэлтийн  ажлыг  ол.
А. 1531 Ж    В.1827 Ж       С. 2493 Ж      D.2995Ж
5.36    Хүчилтөрөгч хий   изохор  процессийн  үед  100 Ж  дулаан  авахад  температур нь 2  дахин   нэмэгдсэн   бол  энэ  дулааны   ямар  хэсэг нь түүний  дотоод  энергийг   ихэсгэхэд  зарцуулагдсан  бэ?.
А.  0Ж    В. 100Ж     С. 50 Ж    D. 25 Ж
5.37    Ердийн (00С) нөхцөлд  1 моль  1 атомт  идеаль  хийн  дотоод  энерги  ямар  байх  вэ?.
А.  3000Ж               В. 3400 Ж                    С. 2400Ж
5.38    Адиабат  процессийн  үед  хий   А= -3  Ж   ажил  гүйцэтгэв.  Хийн  дотоод  энерги  яаж   өөрчлөгдсөн  вэ?.  Хий  халсан уу,  хөрсөн үү?.
А.  Ж халсан
В.          хөрсөн.
5.39    Гели   хийг   изобараар халаахад   200Ж  дулаан   зарцуулав.  Ямар   хэмжээний  дулаан   ажил  хийхэд   зарцуулагдсан  бэ?.
А. 210Ж          В. 120Ж            С.         80 Ж           D. 30 Ж
5.40    Гуулийн  хувийн   дулаан   багтаамж   380Ж/(кг К)  бол  түүний  молийн   массыг   СИ системийн нэгжээр ол.
А. 0.0253          В. 0.0451                 С. 0.0656         D. 0.0958
5.41    Ижил нөхцөлд  хийн эзлэхүүнийг нь  V1 болтол нэг удаа хурдан   нөгөө удаад аажим шахав. Ямар үед  хийг шахах  ажил     их байх вэ ?
          А. Аажим шахах үед    В. Хурдан шахах үед
5.42    Хий   V1   эзэлхүүнээс  V2    эзлэхүүнтэй   болтлоо   ижил нөхцөлд    нэг  удаад нь аажмаар ,  нөгөө  тохиолдолд   нь хурдан   тэлэв.  Аль  тохиолдолд   хийн   гүйцэтгэх   ажил  их   байх  вэ?.
А.  Хурдан   тэлэх   үед             В. Аажмаар   тэлэх   үед
5.43    Идеал  хий   изобараар  тэлж  (Р0=6*105 Па )  эзэлхүүн   нь  2м3 -ээр  нэмэгдэв.   Хийд   гаднаас   4*107  Ж  дулаан   өгсөн   бол дотоод  энергийн   өөрчлөлтийг  нь ол.  Хий  хөрсөн үү,   халсан уу .
А.   Ж    халсан   
В.    Ж  хөрсөн
5.44     2 моль   хүчилтөргчийг  тогтмол даралтын   дор  20 К- ээр   халаав.  Хийн  тэлэлийн   ажлыг   ол.
А. 664Ж       В. 332Ж             С.       208Ж          D.   420Ж
5.45    Ямар процесст  энтропи  үл өөрчлөгдөх  вэ?
А. Изотерм  В. изохор    С.       Изобар           D. Адиабат
5.46     Устөрөгч хийг изобараар   халаахад  210Ж   дулаан  зарцуулав. Ямар   хэмжээний   дулаан ажил  хийхэд зарцуулагдсан вэ?.
А. 210Ж        В. 120Ж          С.    60Ж         D.30Ж
5.47    Хөнгөн  цагааны  хувийн   дулаан  багтаамжийг ол.    СИ- системд М=0.027кг/моль
А.  278             В.    412         С.  631       D. 923
5.48    Нэг атомт хэсэг идеаль хийг түүний анхны даралтаас 10 дахин их даралттай болтол адиабатаар шахав. Дараа нь хийг анхны эзэлхүүнд нь хүртэл изотермээр тэлүүлэв. Сүүлийн даралт  анхны даралтаас хэд дахин их вэ ?
А. 3 дахин        В. Ижил        С. 2.51 дахин
5.49     P=105 Па даралттай нэг атомт идеаль хийг изобараар  эзэлхүүнийг нь 10л-ээс 20л хүртэл өөрчлөв. Хийн авсан дулааныг ол.
А. 10кЖ        В. 0.5кЖ        С. 2.5кЖ


5.50    Хөргөгчийн температур Т2, халаагчийн температур Т1 бол дулааны идеал машины а.ү.к-г ол.
 A.        B.        
C.          D. 
5.51    Аливаа  цикл   процессийн   ашигт   үйлийн  коэффициентийг  аль  томъёогоор    тодорхойлдог   вэ?.
А.                В.                   С. 
5.52    Карногийн циклийн зөв тодорхойлолтыг заа
A.2 изотерм, 2 адиабатаас тогтох дугуй процесс
B.2 изобар, 2 адиабатаас тогтох дугуй процесс
5.53    Карногийн циклээр ажилладаг дулааны  машинд  халаагчийн абсолют температур хөргөгчийнхөөсөө 3 дахин их бол түүний АҮК-г тодорхойл.
А.   =0.05      B.   =6.5          C.  =0.20          D.  =0.67
5.54    Идеал хий Карногийн цикл хийхдээ халаагчаас авсэн дулааныхаа 0,5-ыг хөргөгчинд өгчээ. Энэ циклийн АҮК ямар байх вэ ? 
А.  50%               B.   70%              C.   20%       D.       Q%
5.55    Идеал хий Карногийн цикл хийхдээ халаагчаас авсан дулааныхаа 2/3-ийг хөргөгчинд   өгчээ.Энэ циклийн а.ү.к ямар байх вэ ?. 
А. 2/3Q%        B.  50%       C.     67%           D.    33.3%
5.56    Карногийн циклээр ажилладаг идеаль дулааны машин нэг циклийн турш халаагчаас авах дулааны хэмжээ хөргөгчид өгөх дулааны хэмжээнээс 3 дахин их ба хөргөгчийн температур Т2=333K бол циклийн ашигт үйлийн коэффициент болон халаагчийн температурыг ол.
A.=66%, T2=999К                В. =33%, T1=666K
C.   =20%, T1=583K                   D. =50%, T2=450K

5.57     Халаагчийн температур 1270С  ,  хөргөгчийн  температур 270С   бол  Карногийн   циклийн  ашигт  үйлийн  коэффициент нь хэд вэ?.
А. 40%              В. 78.8%      С. 30%                 D.25%
5.58     Циклийн туршид  халаагчаас  1.1х107  Ж дулаан  авч   хөргөгчид  9.5   Ж   дулаан  өгөх  дулааны  машины   АҮК- ийг  ол.
А.   %        В.  %                С.  %
5.59    Карногийн   циклээр   ажилладаг  дулааны   машин  нэг  циклдээ  халаагчаас  100кЖ  дулаан   авчээ.  Хөргөгчийн   температур   халаагчийнхаас   дөрөв   дахин   бага   бол   нэг   циклдээ   машин   ямар  ажил    гүйцэтгэхийг  ол.
А. 25 кЖ           В.  45 кЖ             С. 75 кЖ           D.  85кЖ
5.60    Дулааны   идеал    машины  АҮК нь 45%   .Халаагчын   температур 820К   бол хөргөгчийн   температурыг   ол.
А.  Т2= 451К               В.      Т2=170К             С . Т2= 320К
5.61    Карногийн   циклээр   ажилладаг  дулааны   машин   нэг  циклдээ   халаагчаас  80кЖ  дулаан   авчээ.  Хөргөгчийн  температур   халаагчийнхаас   хоёр дахин бага  бол нэг  циклдээ   машин   ямар  ажил   гүйцэтгэхийг   ол.
А.   20кЖ          В. 40кЖ            С. 60кЖ            D. 80кЖ


5.62    Идеал хийн дулаан дамжуулалтын коэффициент даралтаас хэрхэн хамаарах вэ ?. 
           А.  хамаарахгүй      В.  Урвуу       С.  шууд
5.63    Аль нь дотоод үрэлтийн хүчний тэгшитгэл вэ? 
A.      B.     
C. 
5.64    Зөөгдөх  үзэгдлийн  хувьд   аль хэллэг  зөв  вэ?.

1/  хийн   диффузид  импульс , дулаан   дамжуулалтанд   энерги,  дотоод  үрэлтэд масс   зөөгддөг.
2/ хийн   диффузид масс , дулаан   дамжуулалтанд   энерги,  дотоод  үрэлтэд импульс   зөөгддөг.
3/ хийн   диффузид энерги , дулаан   дамжуулалтанд   масс,  дотоод  үрэлтэд импульс   зөөгддөг.
А. 1        В.  2          С. 3
5.65    Саван дахь  хийн дулаан   дамжуулалтын  коэффициент юунаас  хамаарах вэ?.
А .  Саван дахь   хийн  хоёр талын   температурын зөрөөнөөс
В.  Молекулын  савын  ханыг мөргөх   үйлчлэлээс
С.  Молекулын   чөлөөт   замын   дундаж  уртаас
5.66    Ус ба  тосыг  юүлэх  үед   ус нь  хурдан  юүлэгдэнэ.  Энэ  нь   ямар  физик   хэмжигдэхүүнээс  хамаарах  вэ?
А.  Нягтаас  хамаарна.                             
В.  Диффузын  коэффициентоос  хамаарна
С.  Дотоод үрэлтийн  коэффициентоос  хамаарна.
D. Дулаан  багтаамжаас  хамаарна
5.67    Өвөл гадаа  байгаа   мод   ба  төмрийг   гараар   барихад   төмөр  нь  хүйтэн  байдаг  учир нь . . .
А.   Төмрийн  температур  бага
В.   Модны  дулаан  багтаамж  бага
С.  Төмрийн  дулаан   дамжуулалт  их
D.   Төмрийн нягт   их  


5.68    Хэрэв капилляр хоолойд  ,g,h,R параметрүүд мэдэгдэж байгаа бол гадарга таталцлын коэффициент  -г ол.      
A.    B.    
C.          D. 
5.69    Хэрэв  g, h, R,  параметрүүд  мэдэгдэж байгаа бол капиллярын радиус R-ыг ол. 
A.            B.         
C.         D. 

5.70    d диаметртэй шилэн капилляр хоолойд шингэний хөөрөх өндөр ямар байх вэ? Усны гадарга таталцлын коэффициент  болно.  
       А.        B.    C.  
5.71     Нэгдүгээр   капилляр  хоолой  нөгөөгөөсөө  дөрөв  дахин   бага    радиустай    бол  эдгээр    хоолойгоор   хөөрсөн  усны     өндрүүдийн   харьцааг ол.
      А.  h1=2h2         В.  2h1=h2             С.  h1=4h2            D.  4h1=h2  
5.72     Нэгдүгээр  капилляр  хоолой  нөгөөгөөсөө   хоёр дахин   их  радиустай   бол эдгээр   хоолойгоор   хөөрсөн  усны   өндрүүдийн   харьцааг ол.
       А. h1=2h2             B. h2=2h1           С. h1=4h2             D. h2=4h1 
5.73    Ван-Дер-Ваальсийн   томъёо дахь       хэмжигдхүүн нь юунаас хамаарах вэ?
         А. Молекулийн савын ханыг мөргөх үйлчлэлээс
          В. Молекулийн хувийн эзэлхүүнээс
          С. Молекулийн зайнаас харилцан үйлчлэлцэх хүчнээс
5.74    20. Ван-Дер-Ваальсийн   томъёо дахь       засвар нь юунаас хамаарах вэ?
   А. Температураас           В. Молекулийн хувийн эзэлхүүнээс
    С. Молекул хоорондын харилцан үйлчлэлцэх хүчнээс
5.75     Клапейрон-Клаузиусын       тэгиштгэл     дэх q  дулаан  юутай   тэнцүү  бэ?.
        А. Хийн   халахдаа   авах дулаан
        В. Халаагчаас   нэг   циклд   авах дулаан
         С.  Төлвийн   хувиралын   үед  авах  дулаан
6.1      Аль тохиолдолд  Кулоны   хүч    хамгийн их байх  вэ?.
    А.  Хоорондоо  r  зайтай  q ба 2 q  цэнэг
    В. Хоорондоо  2r  зайтай  2q ба 3 q  цэнэг
    С. Хоорондоо 2.5 r  зайтай  4q ба 2 q  цэнэг
    D.Хоорондоо  2r  зайтай  3.5q ба 2 q  цэнэг

No comments:

Post a Comment