Tuesday, January 31, 2012

Лаборатори-3

Лабораторийн ажил 1
Тогтмол гүйдлийн хэлхээнд Омын хуулийг  шалгах
Ажлын зорилго
    эсэргүүцэл тогтмол (R=const) байхад гүйдлийн хүч I нь хүчдэл U-ээс хэрхэн хамаардгийг судлахад оршино.
    хүчдэл тогтмол (U=const) байхад гүйдлийн хүч I нь эсэргүүцэл R-ээс яаж хамаардаг болохыг судлахад оршино.
Хэрэглэгдэх зүйлс: Вольтметр, миллиамперметр, эсэргүүцлийн хайрцаг, 20 Ом-оос дээш эсэргүүцэл бүхий реостат.
Онолын үндэс:
    Цахилгаан цэнэгийн тодорхой зүг чиглэсэн журамтай хөдөлгөөнийг цахилгаан гүйдэл гэнэ. Цэнэг шилжүүлэх ажлыг цахилгаан орны энерги гүйцэтгэнэ. Цахилгаан орны энергийн шинжийг цахилгаан орны энерги гүйцэтгэнэ. Цахилгаан орны энергийн шинжийг цахилгаан орны потенциалаар тодорхойлно. Цахилгаан статик орны тухайн цэгийн потенциал гэдэг нь нэгж эерэг цэнэгийг орны ямар нэгэн цэгээс хязгааргүй хол зайд шилжүүлэхэд цахилгаан хүчний хийсэн ажилтай тоогоороо тэнцүү физик хэмжигдэхүүн юм. Иймд нэгж цэнэгийг цахилгаан орны   потенциалтай цэгээс   потенциалтай цэгт шилжүүлэхэд хийх ажлыг   гэсэн потенциалын ялгавраар илэрхийлнэ. Хэрэв дамжуулагчийн аль нэг хоёр цэгийн хооронд потенциалын ялгавар үүсгэвэл түүгээр гүйдэл гүйнэ. Дамжуулагчийн тухайн хэсгийн хүчдэл гэж нэрлээд U гэж тэмдэглэе.   нэгжийн СИ системд хүчдэлийг Вольт (В) гэдэг нэгжээр хэмжих бөгөөд энэ нь 1Кл цэнэгийг шилжүүлэхэд 1Ж ажил хийх потенциалын ялгавар юм.
    Дамжуулагчийн хөндлөн огтлолоор нэгж хугацаанд урсан өнгөрөх цэнэгийн хэмжээг гүйдлийн хүч гэнэ. Өөрөөр хэлбэл гүйдлийн хүч нь дамжуулагчийн хөндлөн огтлолоор өнгөрөх цэнэгийн өөрчлөлтөөс хугацаагаар авсан уламжлал
I=dq/dt
-аар тодорхойлогдоно. Хугацаа өнгөрөх бүр гүйдлийн хүч нь өөрчлөгдөхгүй байх гүйдлийг тогтмол гүйдэл гэнэ. Янз бүрийн дамжуулагчид нэгэн ижил хүчдэл өгөхөд түүний шинж чанараас гадна хэлдбэр хэмжээнээс хамаарч өөр өөр хэмжээтэй гүйдэл гүйдэг. Хэлхээний хэсэг дэх Омын хууль ёсоор гүйдлийн хүч
I=U/R
Томъёогоор тодорхойлогдоно. Үүний пропорционалын коэффициент R нь тухайн дамжуулагчийн цахилгаан эсэргүүцэл юм.Зураг 1
1-р зурагт үзүүлснээр эсэргүүцлийн хайрцагт ороомог хэлбэрийн резисторуудыг зэс хавтагт бэхэлсэн байх ба уг хайрцагийн хоногт тодорхой эсэргүүцэл бүхий шонг хийхэд түүгээр гүйдэл гүйж, тухайн хэсгийн эсэргүүцэл бүхий шонг хийхэд түүгээр гүйдэл гүйж, тухайн хэсгийн эсэргүүцэл мэдэгдэхгүй болно.
Гүйцэтгэх дараалал:
    Зургийн дагуу хэлхээг угсарна.
    Хэлхээг залгахын өмнө эсэргүүцлийн шонг нэмэх замаар тодорхой утганд эсэргүүцлийг тохируулна.
    Хайрцагт эсэргүүцлийн шонг нэмэх замаар тодорхой утганд эсэргүүцлийг тохируулна.
    Потенциометрийн гулгуурыг хөдөлгөн хүчдлийг 0-6 В хүртэл нэг Вольтоор өөрчилж, гүйдлийн хүчний өөрчлөлтийг ажиглана.
    Нэг вольт тутамд вольтметрийн ба миллиамперметрийн заалтыг 1-р хүснэгтэд бичиж I=f(U) функцийн графикийг байгуулна.
    Эсэргүүцлээс хамаарч гүйдлийн хүч хэрхэн өөрчлөгддөг болохыг судлахын тулд хүчдлийг тогтмол байлган эсэргүүцлийг 20-100 Ом хүртэл өөрчлөөд гүйдлийн хүчний өөрчлөлтийг ажигла. Хайрцагт эсэргүүцэл ба миллиамперметрийн заалтыг 2-р хүснэгтэд бичээд функцийн графикийг байгуулна.
    Хэмжилтийнхээ утгуудыг /2/ томъёонд орлуулан тавьж I=f(R) хамаарлын онолын графикийг байгуулна. Энэ утгаа онолоор олсон утгуудаар байгуулсан графиктай жишнэ.
    Гүйдлийг болон хүчдлийг хэмжихэд гарсан харьцангуй алдааг:
 
томъёогоор бодож олно.

Шалгах асуулт:
    Цахилгаан гүйдэл гэж юуг хэлэх ба түүнийг ямар ямар хэмжигдэхүүнээр илэрхийлдэг вэ?
    Цахилгаан гүйдэл үүсэх зайлшгүй ба хүрэлцээтэй нөхцлийг томъёолно уу?
    Дамжуулагчийн цахилгаан эсэргүүцэл гэж юу вэ? Ямар нэгжээр хэмжих вэ?
    Тогтмол гүйдлийн Омын хуулийг тайлбарла.
    Лабораторын ажилд хэрэглэсэн схемийг тайлбарла.

R=const байхад гүйдлийн хүч I хүчдэл U-ээс хамаарах хамаарал:
Туршилтын дугаар    1    2    3
U          
R          
I (онолоор)          
I (хэмжилтээр)          
U=const байхад гүйдлийн хүч I эсэргүүцэл R-ээс хамаарах хамаарал:
Туршилтын дугаар    1    2    3
U          
R          
I (онолоор)          
I (хэмжилтээр)          
    Огноо    Үнэлэлт    Багшийн гарын үсэг    Гарын үсэг
Хэмжих зөвшөөрөл              
Хэмжсэн байдал              
Хамгаалсан байдал              
Хэмжилтийн тооцоо


Лабораторийн ажил 2
Цахилгаан хэлхээний чадал, энергийн тодорхойлох
Ажлын зорилго
    Салбарласан цахилгаан хэлхээнд вольтметр (V) милламперметр (mA) ашиглан ачаалал тус бүрийн эсэргүүцлийн утга болон хэлхээгээр гүйж байгаа гүйдэл болон хүчдэлийн уналтыг хэмжих дадал эзэмших.
    Салбарласан цахилгаан хэлхээн дэх Oм-ын хуулийн биелэлтийг шалгах.
    Хэлхээнд ачаалагдсан эсэргүүцэл тус бүрийн чадал, энергийг тодорхойлох .
    Хэмжилтийн үр дүнг ашиглан ачаалал тус бүрийн болон нийлбэр чадлыг тооцооны  аргаар тодорхойлох .

Зарим элементүүдийн томъёолсон тэмдэглэгээ

Онолын товч мэдэгдхүүн.
Хэрэглэгч нэг үүсгэврээс тэжээл авч байвал энгийн цахилгаан хэлхээ гэнэ. Ийм хэлхээнд тооцоо хийхдээ  Омын хуулийг хэрэглэнэ. Салбарласан хэлхээнд  эсэргүүцлүүд  зэрэгцээ ба  холимог холболтоор холбогдсон байдаг.
Зэрэгцээ холболт. Хэд хэдэн  эсэргүүцэл зэрэгцээ холбогдсон байвал эсэргүүцэл  тус бүр дээрхи хүчдлийн уналт нь ижил утгатай харин тэдгээрээр гүйх гүйдлийн утгууд нь харилцан адилгүй байна.
UНИЙТ=U1=U2=U3=. . .=Un          буюу
UНИЙТ=R1I1=R2I2=R3I3=. ..=RUIN
IНИЙТ=∑I1=I1+I2+I3+. ..+In
IНИЙТ  = ∑I1=U/R1+U/R2+U/R3+. ..+U/R n
Зэрэгцээ холбогдсон хэлхээний ерөнхий  эсэргүүцлийг дараах томъёогоор олно.
Σ 1/R_i =1/R_1 +1/R_2 +⋯+1/R_n
Энэрги ба чадал. Цахилгаан хэлхээнд  энергийн солилцоо явагддаг. Бидний дээр үзсэнээр цахилгаан хэлхээг битүүрүүлэхэд ЦХХ-ний нөлөөгөөр цэнэгүүд хөдөлгөөнд орж тодорхой хэмжээний ажил хийх ба энерги авч эхлэнэ.
P=U*1
Омын хууль ашиглан чадлын томъёог дараах байдлаар бичиж болно.
P=12*R=U2/R
  Чадлын нэгж (1BT=(B*A/c) Английн зохион бүтээгч Джеймс Уаттын нэрээр  Baтт гэж нэрлэгджээ. 1 секунтэд 1 джоуль ажил хийгдсэнийг 1 Bатт T чадал гэж тооцдог.
                   W=P*t  [Bt*цаг]                  W-хэрэглэсэн энерги

Ашиглах багаж хэрэгсэл
    Тэжээлийн үүсгүүр- ( ≈ 220B)
    Улайсах чийдэн ба эсэргүүцэл R1,  R2, R3 (220B) -3 ш
    Миллапертетр (A) -1ш
    Вольтметр (U) -1ш
    Холболтын утас -2ш
Туршилт явуулах схем


Туршилт явуулах заавар
    Схемийн дагуу улайсах чийдэн болон вольметрийг хэлхээнд холбоно.
    Цахилгаан хэлхээг зөв угсарсан эсэхийг багш, лаборантаар шалгуулсний дараа тэжээлийн үүсгэврийг холбоно.
    Түлхүүрүүдийг нэг нэгээр  ээлжлэн залгаж ачаалал тус бүрээр гүйх гүйдэл, хүчдлийн утгыг хүснэгтэд тэмдэглэнэ.
    Бүх ачааллуудыг зэрэг залгаж миллаперметр, вольметрийн заалтыг хүснэгтэд  тэмдэглэнэ.
    Хэмжлэгийн багажийн зүү тогтвортой  үед  хэмжилтийн утгыг тэмдэглэнэ.
Хүснэгт-1
    Хэмжилт хийх ачаалал    Хэлхээгээр гүйх гүйдэл    Хүчдэлийн уналт    Тооцоо
                Ra    P    W
        A[mA]    U[B]    [Ω]    [Bт]    [Bт*цаг]
1.    Sw1,Sw2    On
    Ламп1                  
2.    Sw1,Sw3    On    Ламп2                  
3.    Sw1,Sw4    On    Ламп3                  
4.    Sw1,Sw2
Sw3,Sw4    On    Ламп1,2,3                  

Туршилтын дүнг боловсруулах, дүгнэлт гаргах
    Хэмжилт  тус бүрийн үр дүнгээр ачаалал тус бүрийн халсан үеийн эсэргүүцлийг (Ra) олж хүснэгтэнд тэмдэглэнэ.
    Хэмжилт тус бүрийн үр дүнгээр ачаалал тус бүрийн чадлыг (Pn) олж хүснэгтэнд тэмдэглэнэ.
    Хэмжилт тус бүрийн үр дүнгээр ачаалал тус бүрийн хэрэглэсэн энергийг тодорхойлж хүснэгтэнд тэмдэглэнэ. (Ачаалал тус бүрийг 20сек залгасан үед гэж тооцоо хийнэ)
    Хэлхээн дэх эсэргүүцлийн утгаас хамаарсан гүйдлийн хамаарлыг I=f(R) графикаар үзүүлэх.

Шалгах асуулт
    Зэрэгцээ холбогдсон цахилгаан хэлхээнд ачаалал тус бүр дээр хүчдлийн уналт ямар байх вэ?
    Ямар хэлхээг холимог холболттой гэх вэ?
    Салбарласан болон салбарлаагүй цахилгаан хэлхээний нийт чадлыг  яаж олдог вэ?
    Дамжуулагчийн халсан үеийн эсэргүүцлийг хэмжилтийн багажаар шууд тодорхойлж  болох уу?  Жишээ нь :Улайсах чийдэнгийн халсан үеийн эсэргүүцэл.
    Огноо    Үнэлэлт    Багшийн гарын үсэг    Гарын үсэг
Хэмжих зөвшөөрөл              
Хэмжсэн байдал              
Хамгаалсан байдал              

Хэмжилтийн тооцоо


Лабораторийн ажил 3
Материалын хувийн эсэргүүцэл ба эсэргүүцэл температураас хамаарахыг судлах
Ажлын зорилго
    Цахилгаан хэлхээнд амперметр (А), мультиметр ашиглан эсэргүүцлийн утга болон хэлхээгээр гүйж байгаа  гүйдэл болон хүчдэлийн уналтыг хэмжих дадал эзэмших .
    Энгийн цахилгаан хэлхээнд Ом-ын хуулийн биелэлтийг шалгах.
    Хэмжилтийн үр дүнг ашиглан цахилгаан хэлхээн дэх  R-улайсах чийдэнгийн халсан үеийн эсэргүүцэл ба температурыг тооцооны аргаар тодорхойлох.
    Тооцооны үр дүнг ашиглан дамжуулагч материалын хувийн эсэргүүцлийг олж тэндээс  уг дамжуулагчийг ямар материалаар хийснийг олох.
Хүнснэгт -1

Материалын нэр    Хувийн эсэргүүцэл    Хувийн дамжуулах чадвар
Монгол    English    Sm    ρ  [Ом*см]    γ [Cм*м/м2]
Conductors / Дамжуулагч
Мөнгө    Silver    Ag    1.65*10-6  
Зэс    Copper    Cu    1.72*10-6  
Алт    Gold    Au    2.44*10-6  
Хөнгөн цагаан    Aluminum    Al    2.83*10-6  
Вольфрам    Tungsten    W    5.49*10-6  
Никель    Nickel    Ni    7.81*10-6  
Төмөр    Iron    Fe    1.23*10-5  
Константан    Constantan        4.90*10-5  
Нихром    Nichrome    Ni    9.97*10-5  
Хагас дамжуулагч / Semicondutors
Нүүрс төрөгч    Carbon    C    3.49*10-3  
Германи    Germenanium    Ge    4.70*101  
Цахиур    Silicon    Si    6.40*104  
Тусгаарлагч / Insulators
Гялтагнуур    Mica        >1012  
Кварц    Quartz        >1017  

Цуваа  холболт. Цахилгаан  хэлхээнд хэд  хэдэн  эсэргүүцэл  цуваа  холбогдсон  байвал  хэлхээний  R-ep  нь  бүх  эсэргүйцлийн  нийлбэртэй  тэнцүү
R_ok=∑▒〖R=R_1+R_2+R_3+...〖+R〗_n 〗
Хэлхээний  эсэргүүцэл  тус  бүр дээр  унах  хүчдэлийн  уналт,  хэлхээний  гүйдлийн  утгыг  Омын  хуулиар  олж болно.
       Цуваа  холбогдсон  эсэргүүцэл  тус  бүр  дээрхи  хүчдэлийн  (U_1) уналтын  нийлвэр  үүсгэврийн  хүчдэлтэй  тэнцүү  бөгөөд  тэдгээрээр өнгөрөн  гарах  гүйлдлийн  утга  адилхан  байна.
                               U=∑▒〖U_1=U_1+U_2+U_3+⋯〗+U_n
Салбарлаагүй  хэлхээгээр  гүйх  ерөнхий  гүйдэл  (Uep)   нь  эсэргүйцэл  тус  бүрээр  гүйх  гүйдлтийн  утгатай  тэнцүү  байна .
                                   I_ep=I_1=I_2=I_3=⋯=I_n
                                 U=R_1 I+R_2 I+R_3 I+...+R_n I=IR_(ep )
Энэ  хэлхээ нь  энгийн  хялбархан  боловч   хэлээний  аль  нэг  эсэргүүцэл  гэмтсэн  тохиолдолд  бүх  хэлхээ  тасардаг  тул  практикт  бага  хэрэглэдэг. Эсэргүүцэлийн  урвуу  хэмжигдэхүүнийг  цахилгаан   дамжуулах  чадвар  гэнэ
g =1/R       ⌈Cм⌉⌈1/Ом⌉
Дамжуулах  чадварын  нэгжийг  Германы  цахилгаан  техникч  Эрнэст  Вернер  Сименсын  нэрээр  Сименс  ⌈Cм⌉  гэж  нэрлэжээ. Mатериалын  хувийн  эсэргүүцлийн  урвуу  хэмжигдхүүнийг   хувийн  дамжуулах  чадвар  гэнэ.
γ=1/p                              ⌈Cm*m/mm^2 ⌉
СИ  системд  р=Oм^* см  ;   γ=См/м   -ээр  хэмжигдэнэ.                        Бүх  материалын  хувийн  эсэргүүцэл  дамжуулах  чадварыг  туршалтын  аргаар  тодорхойлдог. Жишээ нь  1〖см〗^3 эзэлхүүнтэй  мөнгөний  хувийн  эсэргүүцэл  1.65^* 〖10〗^(-6)   Ом  см  байх  ба  кварцийн  хувийн  эсэргүүцэл  хамгийн  их  буюу  〖10〗^17  〖Ом〗^* см     байдаг
Материалын  хувийн  эсэргүүцэл
Дамжуулагчийн  эсэргүүцэл  нь  түүний  урт  хөндлөн  огтлолын  талбайгаас  гадна  температураас хамаарна. Лавлах  тольд  ихэвчлэн  〖20〗^0 см  температуртай   байх  үеийн  эсэргүүцэл  өгөгдсөн  байдаг.  Дамжуулагчийн  температур  дээр  дурьдсанаас  өөрчлөгдвөл  эсэргүүцэлийн  дараах  томъёогоор  тодорхойно.
R_0=R_20 ⌈1+α(θ-θ_20)⌉=R_20 (1+α_∆ θ)
α  - цахилгаан эсэргүүцлийн  температурын  коэффициент ихэнх цэвэр  металлд              α=0.004⌈Ом/С⌉   байлдаг
(_∆^)θ-дамжуулагчийн  температурын  ⌈(_^0)С ⌉  ялгаа
Хоёр  хавчуурын  хоооронд  байгаа  хүчдлийн  уналт  1В байхад  түүгээр  гүйх  гүйдлийн  утга  1А-тай  тэнцүү  үеийн  дамжуулагчийн  цахилгаан эсэргүүцлийн  1 Ом гэнэ.  Дамжуулагчийн эсэргүүцлийг дараах томъёогоор тодорхойлно.
R=ρ  L/( S)     [Oм]
Энд:  L - дамжуулагчийн урт, m;
         S - дамжуулагчийн хөндлөн огтлолын талбай, cм2
          ρ - материалын хувийн эсэргүүцэл (rho). Oм*cм2
       
Ажиглах багаж хэрэгсэл
    Тэжээлийн үүсгэвэр (220B)
    Улайсах чийдэн ба эсэргүүцэл R (220B)- 1ш
    Цахилгаан дамжуулагч материал -3ш
    Мультиметр -1ш
    Милламперметр (A)-1ш

Туршилт явуулах схемТуршалт явуулах заавар
    Цахилгаан хэлхээг зөв угсарсан эсэхийг багш, лаборантаар шалгуулсний дараа тэжээлийн үүсгэврийг холбоно.
    Милламперметр (тестер) буюу Омметр ашиглан цахилгаан хэлхээнд цуваа холбогдсон 3 төрлийн цахилгаан материал ба улайсах чийдэнгийн эсэргүүцлийг хэмжиж хүснэгтэнд тэмдэглэх.
    Сүлжээний хүчдлийн уналтыг хэмжиж хүснэгтэд тэмдэглэнэ.
    Милламперметрийн заалтыг
    Дан улайсах гэрэл(1-2 зангилаа богино холбоотой)
    Улайсах гэрэл- материaл 1 (Sw1-түлхүүр залгаатай)
    Улайсах гэрэл- материaл 2  (Sw2-түлхүүр залгаатай)
    Улайсах гэрэл- материaл 3 (Sw3-түлхүүр залгаатай)
гэсэн тавилуудад ээлжлэн залгаж хэлхээгээр гүйх гүйдлийн утгыг хүснэгтэд тэмдэглэнэ.
5. Хэмжэлгийн багажийн зүү тогтвортой  үед хэмжэлтийн утгыг тэмдэглэнэ.
6. Туршилтын хэжилтийн утгыг хүснэгтэнд тэмдэглэнэ.
    Материал 1,2,3 цахилгаан дамжуулагч  материалуудын урт хөндлөн огтлолын талбайг ижил гэж тооцно.
L=……….м;                                 S=……………〖см〗^2
 Хүснэгт -2
Тавил    Хүйтэн үеийн эсэргүүцэл    Хүчдлийн уналт    Хэлхээгээр гүих гүидэл    Тооцоо
                Дамжуулагчийн хувийн эсэргүүцэл    Meталлын нэр
    R20  [Ω]    U [B]    A [mA]    ρ [ Ом*cм]  
Улайсах чийдэн                  
Материал 1                  
Материал 2                  
Материал 3                  

Туршилтын дүнг боловсруулах,  дүгнэлт гаргах
Материал 1,2,3 цахилгаан дамжуулагч матеиралуудын хувийн эсэргүүцлийг  тооцоогоор олж хүснэгтэд тэмдэглэх ба эндээс дээрхи лавлахыг ашиглан ямар металл болохыг ойролцоогоор олж хүснэгтэд тэмдэглэнэ.

Шалгах асуулт
    Цуваа холбогдолтой цахилгаан хэлхээний жишээг олно уу ?
    Цахилгаан дамжууламж гэж яу вэ? Түүний нэгжийг нэрлнэ үү?
    Хэрэглэгчийн тоо, чадал нэмэгдэхэд дамжуулагчийн юуг нэмэгдүүлвэл зохих вэ?
    Ямар тохилдолд Омметрээр хэмжилт хийж болох вэ?
    Хэлхээнд  цуваа холбогдсон конденсаторуудын багтаамжийг  яаж олох вэ?
    Тогтмол гүйдэл гэж юу вэ?
    Омын хуулийн физик утгыг хэлнэ үү?
    Цахилгаан энерги  бусад энергээс ашигтай талыг нэрлнэ үү?
    AC, DC гэдэг үгийн утагыг тайлбарла.


    Огноо    Үнэлэлт    Багшийн гарын үсэг    Гарын үсэг
Хэмжих зөвшөөрөл              
Хэмжсэн байдал              
Хамгаалсан байдал              
Хэмжилтийн тооцоо  
Лабораторийн ажил 4
Микроамперметрийн хэмжих хязгаарыг ихэсгэх
 Ажлын зорилго
    Микроамперметрийг миллиамперметр болгох
    Микроамперметрийг вольтметр болгох

Ажилд хэрэглэгдэх багаж , хэрэгслүүд
    Эсэргүүцлийн хайрцаг
    Микроамперметр
    Миллиамперметр
    вольтметр
    Тогтмол гүйдлийн үүсгүүр
    Лабораторийн ажлын төхөөрөмж

Зураг схем болон томёонуудГүйцэтгэх дасгал ажлууд

    Микроамперметрийг миллиамперметр болгох
    Микроамперметрийг 100 дахин ихэсгэх миллиамперметр болгох шүнтийн эсэргүүцлийг бодох
    Зурагт үзүүлсэн схемийг холбож багшид шалгуулах
    Микроамперметрийн заалтыг милламперметрийн заалттай харьцуулжтэмдэглэн авч хуваарийн үнийг тогтооно.( грубо, точно потенциаметрүүдийгашигла)
Дүгнэлт
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
    Микроамперметрийг вольтметр болгох:
    Микроамперметрийг вольтметр болгох нэмэлт эсэргүүцлийг бодох
    Зурагт үзүүлсэн схемийг холбож багшид шалгуулах
    Микроамперметрийн заалтыг вольтметрийн заалттай харьцуулж тэмдэглэн авчхуваарийн үнийг тогтооно.(грубо, точно потенциаметрүүдийг ашигла)


Дүгнэлт
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

    Огноо    Үнэлэлт    Багшийн гарын үсэг    Гарын үсэг
Хэмжих зөвшөөрөл              
Хэмжсэн байдал              
Хамгаалсан байдал              
Хэмжилтийн тооцоо

Лабораторийн ажил 5
Трансформаторын ашигт үйлийн коэффициент, трансформацлах коэффициентыг тодорхойлох
Ажлын зорилго
Трансформаторын бүтэц, хийцтэй танилцан, түүний трансформацлах коэффициент, ашигт үйлийн коэффициент, чадлыг тодорхойлоход оршино.
Хэрэглэх зүйл: 220 В хүчдэлийг бууруулах трансформатор, 5А хүртэл хувиартай амперметр, 800В хүртэл хязгаартай жигд хуваарьтай вольтметр, 7-10А гүйдэл даах реостат, 10А хүртэл хэмжих хуваарт бүхий амперметр, 40В хүртэл хэмжих вольтметр, холбох утас, түлхүүр.
Онолын үндэс:
Техникийн болон лабораторын зарим нөхцөлд аливаа генератор ба динамомашины гаргах хүчдэлээс нэлээд  их хүчдэл шаардах бөгөөд ялангуяа цахилгаан энергийг алс хол дамжуулах үед өндөр хүчдэл маш чухал. Үүнд хэлхээний нийт ажил, цахилгаан хөдөлгөгч хүч ба гүйдлийн хүч их болох тутам энергийн алдагдал багасна. Хувьсах гүйдлийн цахилгаан хөдөлгөгч хүч, түүнчлэн хүчдэлийг трансформатораар ихэсгэх буюу багасгаж өөрчилнө.
    Трансформаторын нэгдүгээр ороомогт хэлхээг, хоёрдугаар ороомогт хэрэглэгчийг холбоно. Бүдүүн утсаар хийсэн цөөн ороодос бүхий нэгдүгээр ороомгоор гүйдэл гүйхэд битүү зүрхэвчинд хувьсах соронзон орон үүсэж, нэг ба хоёрдугаар ороомгийг нэвтрэн гарахдаа тэнд индукцийн ЦХХ үүсгэнэ.
                  /1/ эндээс 
Үүний     N1ба N2 нэг ба хоёрдугаар ороомгийн ороодсын тоо юм. Хасах тэмдэг нь нэг, хоёрдугаар ороомгийн цахилгаан хөдөлгөгч хүч харилцан эсрэг фазтай болохыг заана.
    Аливаа трансформаторын ажиллагааг илэрхийлэх үндсэн параметр нь түүний ашигт үйлийн коэффициент ба трансформацлах коэффициент юм. Хоёрдугаар ороомгийн цахилгаан чадлыг нэгдүгээр ороомгийн цахилгаан чадалд харьцуулж процентоор илэрхийлснийг трансформаторын ашигт үйлийн коэффициент гэнэ.
         /2/
Соронзон индукцын шугам зүрхэвчийн хүрээнээс гадна гарснаас болж ороодсууд халах, зүрхэвчинд хуйларсан гүйдэл үүсэх, зүрхэвч соронзжих зэргээс болж   байна.  Трансформаторын хоёрдугаар ороомгийн хүчдэлийг нэгдүгээр ороомгийн хүчдэлд харьцуулсан харьцаа трансформацлах коэффициент:
K=U2/U1=N2/N1            /3/
Энэ нь трансформаторынхаа хийцээс хамаарна. Заримдаа трансформаторын нэгдүгээр ороомгийн хэсгийг хоёрдугаар ороомог болгон ашиглах, эсвэл хоёрдугаар ороомгийн хэсгийг нэгдүгээр ороомог болгон ашиглаж болдог ба ингэж хийсэн трансформаторыг автотрансформатор гэдэг.
Гүйцэтгэх дараалал:
Трансформацлах коэффициентыг тодорхойлохдоо:
    Энэ ажилд хоёр бууруулагч, нэг өсгөгч трансформаторыг ашиглана. Бууруулагч хоёр трансформаторыг хослуулан нэг өсгөгч трансформаторыг ашиглана.
    Трансформаторын нэг ба хоёрдугаар ороомгийн чадал ижилхэн байхад АҮК нь гаралтанд залгасан эсэргүүцлээс хамаарахгүй, зөвхөн түүний хийцээс хамаарахыг реостатад янз бүрийн эсэргүүцэл өгч шалгана. Хоёрдугаар ороомогт холбосон хэрэглэгчийн гаралтын хүчдэлийг алгуур өөрчлөх боломжтой.
    Процентоор илэрхийлсэн энэ утга 70-90% байх бөгөөд сүүлийн үеийн трансформаторт 98-99% хүрнэ.Зураг 1
    Вольтметрээр оролтын ба гаралтын хүчдэлийг хэмжиж /3/ томъёогоор К-ыг тодорхойлно.
    Оролтын хүчдэлийг өөрчлөн хэмжилтийг 3-5 удаа хийж алдааг тооцно. Үр дүнг хүснэгтэд сийрүүлж бична.


  Хүснэгт-1
¹    Нэгдүгээр трансформатор    Хоёрдугаар трансформатор    Гуравдугаар трансформатор
    U1    U2    K    Kg    U1    U2    K    Kg    U1    U2    K    Kg
1                                              
2                                              
3                                              
4                                              
5                                              
Трансформаторын ашигт үйлийн коэффициентыг тодорхойлохдоо:
    Энэ дасгалд өмнөх дасгалын схемыг ашиглана.
    Трансформатор бүрд R-ийг өөрчлөн, I2-ийн тодорхой утганд харгалзах амперметр ба вольтметрийн заалтыг тэмдэглэж аваад хүснэгтэнд бична.
    Ашигт үйлийн коэффициентыг олно. Үүнд хоёрдугаар ороомогтой холбосон амперметр хэрэглэгчийн гүйдэл I2-ийг заах тул түүний тодорхой утганд харгалзах I1, U1 ба U2-ыг хэмжиж авна.

Шалгах асуулт:
    Яагаад трансформаторын зүрхэвчийг цул хийдэггүй вэ?
    Трансформатор нь ямар үзэгдэл дээр үндэслэдэг бэ?
    Трансформацлах коэффициентыг тодорхойлохдоо хоёр хэлхээг саланги байлгаж хүчдэлийг хэмждэгийн учир юу вэ?
    Бидний ажилд хэрэглэсэн трансформаторын ашигт үйлийн коэффициент үйлдвэрт ашигладаг их хүчин чадалтай трансформаторынхаас бага байдгийн учир юу вэ?
    Огноо    Үнэлэлт    Багшийн гарын үсэг    Гарын үсэг
Хэмжих зөвшөөрөл              
Хэмжсэн байдал              
Хамгаалсан байдал              
Хэмжилтийн тооцоо

Лабораторийн ажил 6
Идэвхтэй  эсэргүүцэл,  нөлөөмж,  багтаамжийн эсэргүүцлүүд
цуваа холбогдсон цахилгаан хэлхээ
 Ажлын зорлиго
    Нөлөөмж ороомог, багтаамж эсэргүүцлүүд цуваа холбогдсон  хэлхээний онцлогтой танилцах
    Хүчдэлийн резонансын үзэгдлийг  туршилтаар батлах.
    Хувьсах гүйдлийн салбарлаагүй цахилгаан хэлхээний резонансын өмнөх, резонансын дараах, резонансын үеийн горимууд  дахь вектор диаграмм байгуулах.
Онолын товч мэдэгдхүүн
        Хувьсах гүйдлийн салбарлаагүй цахилгаан хэлхээнд идэвхтэй эсэргүүцэл (бодит) R, нөлөөмжийн ороомог L, багтаамж элемент C цуваа холбогдсон. Цуваа  холбогдсон хэлхээний гүйдэл нь ижил утгатай эсэргүүцэл тус бүр дээрхи хүчдэлийн уналтын утга өөр өөр байна.          

Зураг-1

Хувьсах гүйдлийн цахилгаан хэлхээнд бодит эсэргүүцэл r, нөлөөмж L, багтаамж C цуваагаар холбогдож  ХL=ХC болсон үед хүчдэлийн резонанс үүсдэг байна.
                       ωL=1/ωC                         ω^2 LC=1                                  ω=1/√LC
Эндээс гүйдэл үүсгэгчийн резонансын давтамжийг олбол
f=ω/2π=1/(2π√(L∁))=f0

                              f0-Хэлбэлзэлийн хүрээний хувийн давтамж
Тэжээл үүсгэгчийн давтамж нь уг хүрээний хэлбэлзэлийн хувийн давтамжтай тэнцэх үеийг резонанс гэдэг. Энэ үед идэвхтэй эсэргүүцэл маш бага бараг байхгүйтэй адил гэж тооцдог.
Резонанс болох нөхцөл:
    Хэлхээний бүрэн эсэргүүцэл хамгийн бага бодит эсэргүүцэлтэй тэнцэнэ.
Z=√(r^2 )+(X-X)^2=r
    Хэлхээний гүйдэл нь хамгийн их утгаа авч хүчдэлтэй фазаараа давхцана. Энэ үед хуурмаг эсэргүүцлүүд тэг болно.
I_p=U/R                           XL=XC=0
    Нөлөөмжийн ороомгийн хүчдэл багтаамжийн хүчдэлтэй фазаараа эсрэг, хэмжээгээрээ тэнцүү байна.
UL=UC                                        U=UR
    Хэлхээний бүрэн чадал нь хоорондоо адил утгатай болсноор бие биенээ устгана.
S=P                                     Q=QL-QC=0
Резонансын үед нөлөөмжийн ороомог, багтаамж дээр үүссэн хүчдэл хэлхээний үүсгэврийн хүчдэлээс олон дахин их байдаг. Энэ үед тэжээл үүсгэврийн хүчдэл  нь зөвхөн хүрээний алдагдлыг нөхөхөд  зарцуулагдана.
Ороомог ба багтаамжийн хүчдэл нь тэдгээрт хуримтлагдсан энергээс үүсдэг. Хэлхээний алдагдал хэдий чинээ бага байвал ороомог, багтаамж дээр хуримтлагдсан энергийн утга төдий чинээ их байна. Нөлөөмжийн ороомог ба багтаамжийн хүчдэлийг сүлжээний хүчдэлд харцуулсан харьцаа нь хүрээний унтраах  чанарыг К-аар тодорхойлдог.
U_L/U=U_c/U=(I_p  X_L)/(I_p r)=X_L/r=X_C/r=Z_a/r=K
     
Резонансын үед      I/ωC=ωL= I/(2π√(LC∙L))=√(L/C=Z_A )        тэнцүү бөгөөд Zд-г хүрээний    долгионы эсэргүүцэл гэж нэрлэдэг.

Хүрээний эсэргүүцлийн томъёог ашиглан X=f(f0) хамаарлын муруйг байгуулж болно.
                                                         
Векторын диаграмм
                         
  
                          ХС>XL                                               ХС>XL                                                       XC=XL
Ашиглах  багаж хэрэгслэл
    Хүчдэл хувиргагч лабораторын автотрансформатор (0..220B)
    Бодит эсэргүүцэл (улайсах чийдэн ) R(110B)-1ш
    Амперметр (A)-1ш
    Вольтметр (U)-3ш
    Холболтын утас -5ш
Туршилт  явуулах схем

Хүснэгт 1
Цахилгаан элемент    Тэмдэглээ    Тоон утга    Түлхүүр

Конденсатор    С1    30μF  
    С2    30μF    SW1
    С3    20μF    SW2
    С4    10μF    SW3
Нөлөөмжийн ороомог    L    1.27mГн  
Улайсах чийдэн    Lamp    100B, 100Bt  

Туршилт явуулах  заавар
    Схемийн дагуу  улайсах чийдэн  болон вольтметрийг хэлхээнд  холбоно.
     Автотрансформаторын  хүчдлийг  лабораторын  вольтметр  ашиглан хэмжиж   120 В-д  тохируулж тавина.
    Эхний хэмжилтийг Sw1, Sw2,  Sw3 гэсэн  түлхүүрийг салгаатай  байхад  хийнэ. Энэ тохиолдолд  С1  конденсатор  хэлхээнд  цуваа  холбогдсон  байна.
    Цахилгаан  хэлхээг зөв  угсарсан  эсэхийг  багш,  лаборантаар  шалгуулсний  дараа  тэжээлийн  үүсгэвэрийг  холбоно.
    Автотрансформаторын  хүчдлийг  улайсгах  чийдэн  дээр  унах  хүчдлийг  120В-иос  хэтрэхгүйгээр  тохируулна.
    С1С2,  С1С2С3, С1С2С3С4  конденсаторуудыг  дараалан  хэлхээнд  зэрэгцээгээр  цуваа  холбож  элемент  тус  бүр дээрх  хүчдлийн  уналт,  гүйдлийн  утгыг  хэмжиж  хүснэгт 2-т тэмдэглэнэ.
    Хүчдлийн  резонанс  үүссэхэд  ойртсон  тохиолдолд   L Тэмдэглээнд  нөлөөмжийн  ороомгийн  ган  зүрхэвчийг  аажим хөдөлгөж  цахилгаан  хэлхээнд  резонанс  үүсэх  үед  хэмжилтийн  үр дүнг  хүснэгтэд  тэмдэглэнэ.
Хүснэгт 2
                                  Холболт    Хэмжилт
    Түлхүүр    Тавил    Конденсаторын  холболт    I    UR    UL    Uc
                [A]    [B]    [B]    [B]
1    SW1, SW2, Sw3    Оff                    C1              
2    Sw1    On                 C1//C2              
3    Sw1,Sw2    On              C1//C2//C3              
4    Sw1, Sw2, Sw3    Оn           C1//C2//C3//C1              
5    L (нөлөөмжийн  ороомгийн  ган  зүрхэвчийг   хөдөлгөж  хүчдлийн  резонанс  үүсгэнэ.)              

Хүснэгт 3
                                                              Тооцоо
    P    QL    QC    S    U    L    r    XC    XL    Z    φ
    [Bт]    [Bap]    [Bap]    [BA]    [Ω]    [Гн]    [Ω]    [Ω]    [Ω]    [Ω]  
1                                          
2                                          
3                                          
4                                          
5                                          

Туршилтийн  дүнг  боловсруулах, дүгнэлт  гаргах
    Хэмжилт  тус  бүрийн  үр дүнгээр  нийт  хүчдлийн  утга  U, идэвхтэй  эсэргүүцэл  (бодит)  R, нөлөөмжийн  эсэргүүцэл  L, багтаамжийн  эсэргүүцэл  С-ийн  утгыг  олж  хүснэгтэд  тэмдэглэнэ.
    Идэвхтэй  эсэргүүцэл (бодит)  R, нөлөөмжийн  эсэргүүцэл  L, багтаамжийн  эсэргүүцэл XC, бүрэн  эсэргүүцэл  Z-ийн  утгыг олж  хүснэгтэд тэмдэглэнэ.
    Хэмжилт тус  бүрийн  үр дүнгээр  ачаалал  тус бүрийн чадлыг  (P, QL, QC, S) олж хүснэгтэд  тэмдэглэнэ.
    Хэмжилтийн  болон  тооцооны үр дүнг  ашиглан  эсэргүүцэл, хүчдэл чадлын  векторын  диаграммыг масштабаар  байгуулна.
    Хүчдэлийн  резнанс болсон  үеийн  хэлхээний   I, UL, UC -ийн эгшин зуурын  графикийг  масштабаар  байгуулна.
Шалгах асуулт
    Хүчдэлийн  резонанс  ямар үед үүсдэг вэ?
    Бодит  болон  хуурмаг эсэргүүцлийн  ялгаа хэлнэ үү?
    Огноо    Үнэлэлт    Багшийн гарын үсэг    Гарын үсэг
Хэмжих зөвшөөрөл              
Хэмжсэн байдал              
Хамгаалсан байдал              
Хэмжилтийн тооцоо

Лабораторийн ажил 7
Нэг фазын трансформаторыг судлах
Ажлын зорилго
    Нэг фазын трансформаторын хийц, бүтэц ажиллах зарчимтай танилцах
    Трансформаторын хоосон явалт, богино холболтын туршилт хийх
    Трансформаторын орлуулгын схемийн параметрүүдийг тодорхойлж туршилтыг онолтой харьцуулсан дүгнэлт
Онолын товч мэдэгдэхүүн
Хувьсах гүйдлийн давтамжийг нь өөрчлөхгүйгээр хүчдэлийг нь өсгөх бууруулахад зориулагдсан цахилгаан соронзон статик төхөөрөмжийг трансформатор гэнэ. Цахилгаан эрчим хүчийг алс дамжуулахад  трансформатор гол үүрэг гүйцэтгэнэ. Трансформатор нь соронзон зүрхэвч дээр байрласан бие биеэсээ үл хамаарах 2 ороомгоос бүрдэнэ. Соронзон зүрхэвчийг цахилгаан техникийн нимгэн (0,3..0,5 мм) ган хуудсуудыг хооронд нь лакаар тусгаарлаж хийдэг. Цахилгаан үүсгэвтэй холбогдсон хэсгийг 1-р ороомог, хэрэглэгчтэй холбогдсон хэсгийг 2-р ороомог гэнэ. Хоёр ороомгийн тоо хоорондоо ямагт зөрүүтэй ба ороодсын тоог W_1, W_2 үсгээр (зураг 1 ) тэмдэглэдэг. Трансформатор соронзон индукцын үзэгдэлд үндэслэгдсэн төхөөрөмж юм. Трансформаторын 1-р ороомгийг гүйдэл үүсгэгчтэй залгахад тэр ороомгоор I_1 гүйдэл гүйх ба түүний нөлөөгөөр зүрхэвчинд соронзон урсгал Ф үүснэ. Энэ соронзон урсгал нь 1 ба 2-р ороомогт Е_1, Е_2 цахигаан хөдөлгөгч хүчийг (ЦХХ) индукцлэнэ. 1-р ороомогт үүссэн ЦХХ-ийг өөрийн индукцийн, 2-р ороомогт үүссэн ЦХХ-ийг харилцан индукцийн гэнэ.


Зураг 1. Нэг фазын трансфорамторын бүтэц
Хэрэв хоёрдугаарт ороомогт хэрэглэгч залгавал хэлхээ битүүрч I_2  гүйдэл гүйнэ. Ийнхүү цахилгаан соронзон замаар хоёрдугаар ороомогт хүчдэлийн утгыг өөрчлөн индукцын хуулиар дамжуулж байгаа юм. Ороомгуудын хооронд цахилгаан соронзон холбоог тогтооход ган зүрхэвч гол үүрэг гүйцэтгэнэ. ЦХХ-ний үйлчлэх утга дараах томъёогоор илэрхийлэгдэнэ.
E_1=4,44 〖f 〗_1 w_(1 ) Ф_m        E_2=4.44f_2 w_2 Ф_т
f_1   - трансформаторын нэгдүгээр ороомгийн гүйдлийн давтамж
Ф_m- зүрхэвчинд үүссэн соронзон орны хамгийн их утга
W_1, W_2 - ороомгуудын ороодсын тоо
Трансформаторын хоосон явалтын туршилт
Трансформаторын нэгдүгээр ороомог гүйдэл үүсгэгчтэй, хоёрдугаар ороомог хэрэглэгчгүй  задгай байх тохиолдлыг хоосон явалтын горим гэнэ. Энэ нь хоёрдугаар ороомгийн эсын эргүүцэл хамгийн их, гүйдэл нь тэгтэй тэнцүү бөгөөд хүчдэл нь бараг хэвийн хүчдэлтэйгээ тэнцүү байдаг.
Трансформаторын тооцоог хийхийн тулд орлуулгын схемийг хэрэглэдэг. Оруулгын схемд нэг, хоёрдугаар ороомог, соронзон зүрхэвчний идэвхитэй ба хуурмаг эсэргүүцлийг дүрслэн үзүүлэв.

Зураг 2. Трансформаторын хоосон явалтын орлуулгын схем
Хоосон явалтын горимын үед үүсгэвэрээс авсан чадлын нилээд хэсэг соронзон зүрхэвчинд алдагддаг учир түүнийг гангийн алдагдал гэж нэрлэдэг. Трансформатор хоосон ажиллаж байхад нэгдүгээр ороомгоор гүйх гүйдлийн хэмжээ маш бага                 I_0=0,02..0,15I_01 бөгөөд хүчдэл нь бараг хэвийн утгатайгаа (U_1=U_хэв) тэнцүү байдаг.
Трансформаторын хоосон явалтын үеийн параметрүүдийг тодорхойлбол:

U_1=E_1+I_01 r_01+I_01 〖ix〗_01       U_20=E_2                      I_1=I_01

〖               cos〗⁡〖φ_0=P_0/U_1 〗 I_(01    )               Z_01=U_1/I_01                r_01=Z_01  cos⁡〖φ_0 〗
Z_01=√(r_01^2+X_01^2 )                             X_01=√(Z_(01  )^2-) r_01^2
             Хоосон явалтын горимын үед нэгдүгээр ороомгийн бодит , хуурмаг  эсэргүүцлийн утга соронзон  зүрхэвчийн идэвхтэй ба хуурмаг эсэргүүцлийн утгаас олон дахин бага учир тооцонд түүнийг тооцохгүй байж болно.
r01=r1+r0           x01=x1+x0        r01=r0        x01=x0
Энэ туршилтын дүнгээр трансформаторын трансформацлах  коэффициентийг дараах томъёогоор тодорхойлж болно.
K_TP=U_1/U_2 =W_1/W_2 =E_1/E_2 =I_2/I_1
Трансформаторын богино холболтын туршилт
    Трансоформаторын  нэгдүгээр   ороомог  гүйдэл  үүсгэгчтэй,  хоёрдугаар  ороомог  нь хэрэглэгчгүйгээр  богино холбогдосныг  богино холболтын  горим  гэнэ.  Богино холболтын  горим нь  судалгааны  чанартай  учраас  нэгдүгээр  ороомогт их  хүчдэл өгч болохгүй  тул  автотрансоформаторын  тусламжтайгаар  хүчдэлийг  аажмаар  өөрчилнө. Богино  холболтын  горимын  үед хоёрдугаар ороомгийн эсэргүүцлийн утга бага учраас  түүгээр  их  хэмжээний гүйдэл  гүйж  тоног  төхөөрөмжийг эвдэх  аюултай.  Энэ үед чадлын  алдагдал  ороомогт  алдагдах тул  түүнийг  цахилгаан  алдагдал  гэж нэрэлдэг.  Богино  холболтын үед  трансформаторын ороомгуудаар  гүйх гүйдлийн хэмжээ  хэвийн  утгатай  тэнцүү  байх  үеийн нэгдүгээр  ороомог дээрх хүчдэлийг  богино холболтын  хүчдэл гэдэг. Энэ хүчдэл нь процентоор илэрхийлэгддэг ба хэвийн хүчдэлийн  5..10% -ийг  эзэлдэг.

Зураг 3. Трансформаторын богино холболтын орлуулгын схем
    Энд : U_(бх- )богино  холболтын  хүчдэл
Богино холболтын  үед  соронзон  зүрхэвчийн  идэвхтэй  ба  хуурмаг  эсэргүүцэл  ороомгийнхоос   олон   дахин  их  учир  түүгээр  гүйдэл гүйхгүй   тул  тооцоонд  соронзон   хэлхээг  тооцдоггүй.
Трансформаторын  богино  холболтын  үеийн  параметрүүдийг  тодорхойлбол:
I_бх=I_бх                r_бх=r_(1=) r_2           Z_TP=√(r_бх^2 )+X_бх^2               r_бх=Z_бх 〖cosp〗_бх
Z_бх =U_бх / I_1бх             r_6x=P_(6x )/I_6x                x_(6x )– √(Z_(6x-)^2 ) r_6x^2
Дээрх эсэргүүцлийн  утгуудыг  ажлыг  температур  (t_(1=) 〖20〗^0 C).   Дээрхи   томъёогоор   тооцоо   хийсний   дараа   график байгуулж   болно.

Зураг 4
Тоног  төхөөрөмжийн  заавар
          Нэг  фазын  трансформаторыг   туршихад  дараах  тоног  төхөөрөмж  шаардагдана. Үүнд: Судлах  трансформатор,  нэгдүгээр   ороомгийн   хүчдэл  гүйдлийг хэмжих  вольтметр  (V_1) амперметр (A_1), чадалыг  хэмжих  ваттметр  (W_1),  хүчдэлийн утгыг өөрчлөх  лабораторийн  автотрансформатор  (ЛАТР), гүйдлийн  трансформатор (ГТ) (хэмжүүрийн  багажын  хэмжих хязгаарыг  өргөтгөх  зориулалттай),  автомат  залгуур (АП),  богино  холболтын  үед   хоёрдугаар  ороомгийн гүйдлийг  хэмжих  амперметр  (A_2),  хоосон  явалтын үеийн хүчдэлийг  хэмжих вольтметр  (V_2) хэрэглэгдэнэ.
  


Туршилт  явуулах  цахилгаан  хэлхээний  схем

Туршилт явуулах  заавар
    Лабораторийн  ажлын  схемтэй  танилцаж  багажуудыг  сонгох.
    Дээрх схемийн  дагуу хэлхээг холбох
    ЛАТР –ын байгауулыг 0-д байрлуулж  зөв эсэхийг  багшаас асуух.
    Хоосон явалтын  туршилт явуулахдаа  амперметрийн  заалтын  бага хэмжих  хязгаартай, ваттметрийн  хязгаарыг  гүйдэлтэй  уялдуулж  сонгох ба  нэгдүгээр  ороомгийн   вольтметрийн  заалтыг  240B   хүчдэлийг   хэмжихээр  сонгож авна.
    Хоосон  явалтын туршилт  явуулахадаа  ЛАТР-ын  бариулыг  аажмаар  эргүүлж  нэгдүгээр ороомгийн  вольтметрийн  заалтыг  80..240B   хүртэл  ахиулж  3-4 удаа хэмжилт  хийж  1-р  хүснэгтэнд бичих
    Богино   холболтын  туршилт  явуулахдаа  амперметрийн   хэмжих  хязгаарыг 5А ,  ваттметрийн  хязгаарыг  гүйдэлтэй  уялдуулж  сонгон  схемийг дахин  угсарна.   Туршилт  явуулахдаа  дээрхийн  адил  хоёрдугаар ороомгийн   амперметрийн  заалтыг  2А–аас   0.5   хэмжээгээр  нэмэгдүүлж  6-7  удаа  хэмжилт  хийж   2-р  хүснэгтэнд  бичих.
      Хүснэгт 1
    Хэмжилтийн дүн    Тооцооны дүн
    U10    I10    P10    U20     Z0    r0    X0    Сosφ
    [B]    [A]    [Bт]    [B]    [Ω]    [Ω]    [Ω]  
1                              
2                              
3                              
4                              
   


      Хүснэгт 2
    Хэмжилтийн дүн    Тооцооны дүн
    U1бх    I1бх    P1бх    U2бх     Zбх    Rбх    Xбх    Сosφ
    [B]    [A]    [Bт]    [B]    [Ω]    [Ω]    [Ω]  
1                              
2                              
3                              
4                              

Туршилтын   дүнг  боловсруулах
    Тооцоог  хийхийн өмнө  багажуудын   хуваарийн  үнэлгээг  зөв  олгох.
    Гүйдлийн  трансформаторын  коэффициентыг   олж  түүнтэй    холбогдож    байгаа   амперметр,   ваттметрийн     бодит  утгыг  үржүүлэх.
    Трансформаторын  параметрийг  олохдоо  онолын  хэсэгт  өгсөн  томъёог  ашиглаж   олох.
    Трансформаторын  коэффициентыг    хоосон   явалтын  туршилтаар  тодорхойлох.
    Тооцоогоор   хоосон   явалт,   богино  холболтын    график        байгуулах.
 Шалгах  асуулт
    Трансформаторын  хийц  бүтэц,  зориулалт  ажиллах  зарчим
    Хоосон  явалтын   горим  туршилтыг   яаж  явуулах  вэ?
    Богино  холболтын  хүчдэл  гэж юу  вэ?
    Трансформаторын  ЦХХ  ба  коэффициентын  тухай.
    Автотрансформатор,   хүчний    болон     хэмжүүрийн     трансформаторын  ялгааг  мэдэх.
    Огноо    Үнэлэлт    Багшийн гарын үсэг    Гарын үсэг
Хэмжих зөвшөөрөл              
Хэмжсэн байдал              
Хамгаалсан байдал              


Хэмжилтийн тооцоо

Лабораторийн ажил 8
Гурван фазын гурвалжин холбогдсон
цахилгаан хэлхээг судлах
Ажлын зорилго
    Гурван фазын гурвалжин  холбогдсон цахилгаан хэлхээ тэгш хэмтэй горимд ажиллаж байхад шугамын болон фазын хүчдэл, гүйдлийн өөрчлөлтийг ачаалал дээр хэмжиж тодорхойлох харьцааг тодорхойлох.
    Дээрх цахилгаан хэлхээний тэгш хэмгүй горимын үеийн шугамын болон фазын хүчдэл, гүйдлийн өөрчлөлтийн ачаалал дээр хэмжиж онолын хэсэгтэй харьцуулж жиших.
    Тэгш хэмтэй горимоор ажиллаж байсан цахилгаан хэлхээний нэг фаз тасрах, богино холболт болсон үеийн шугамын болон фазын гүйдэл хүчдэлийн өөрчлөлтийг ачаалал дээр хэмжих.
Онолын товч мэдэгдэхүүн
Гурван фазын цахилгаан хэлхээ гүйдэл үүсгэх гурван фазын генератор, трансформатор, дамжуулагч, хэрэглэгчээс бүрдэнэ. Хэрэглэгчийн ачаалал хоорондоо тэнцүү бол тэгш хэмтэй  эсрэг тохиолдолд тэгш хэмгүйдсистем гэдэг. Гурван фазын системийн ЦХХ-ний давтамж ба далайц нь ижил, фаз нь бие биеээсэээ 1200 градусийн харьцаатай оршдог.
Хэрэглэгчийг гурвалжин холбохдоо А фазын төгсгөлийг В фазын эхлэлтэй түүний төгсгөлийг С фазын эхлэлтэй, түүний төгсгөлийг А фазын эхлэлтэй холбоно. Гурвалжин холбогдсон цахилгаан хэлхээнд ачаалалтай фазууд нь шууд шугаман дамжлагчдад холбогддог учраас фазын хүчдэлүүд нь харгалзсан шугамын хүчдэлтэйгээ тэнцүү байна.
Uш=Uф
Хоёр дамжуулагчийн хоорондын хүчдэлийг шугамын хүчдэл гэнэ. Шугамын хүчдэлийг UAB, UBC, UCA  гэж  тэмдэглэнэ. Ачаалал дээрх хүчдэлийн фазын хүчдэл гэх бөгөөд Uab , Ubc,   Uca гэж тэмдэглэнэ. Шугамын  дамжуулагчаар гүйх гүйдлийг шугамын, ачааллаар гүйх гүйдлийг фазын гэж нэрлэдэг. Эдгээр гүйдлүүдийг нэмэх чиглэлийг сонгож авахдаа шугамын генератораас хэрэглэгч рүү фазын гүйдлүүдийг ачааллын гурвалжинд цагийн зүүний дагуу эргэхээр сонгож авна.
 Зураг 1
Крихгрофын 1-р хуулиар шугамын гүйдлүүд нь фазын гүйдлийн ялгавраар илэрхийлэгдэнэ.
IA= IBC - IAB       IB = IBC – IAB             IC = IAC –IBC
Дээрх харицааг ашиглан гүйдлийн векторын диаграммыг байгуулдаг.

Зураг 2. Гүйдлийн векторын диаграмм
Гурвалжин холбогдсон цахилгаан хэлхээ тэгш хэмтэй системд шугамын гүйдэл фазын гүйдлээс √3  -аар их байна.  
Iш= √3 I_Ф
Дээрх харьцааг (Iш = √3 Iф) гүйдлийн векторын диaграммаас олж болно. Векторын диаграммаас харахад шугамын  (IA=IB=IC ) болон фазын   (IAB=    IBC=ICA)
гүйдлүүд өөр хоорондоо тэнцүү бөгөөд шугамын гүйдлийн хагас   IШ/2=IФcos300 тэнцүү учир (cos300=√(3/2) )   дээрх харилцаа биелэгдэж байна. Хэрэглэгчийн ачаалал тэгш хэмгүй үед фазын гүйдлүүдийн тэгш хэм алдагдах учир шугамын гүйдэлч харилцан адилгүй утгатай болно. (зураг 2b).  Энэ үед хүчдэлийн утга өөрчлөгдөхгүй. Гурвалжин холбогдсон хэлхээний аль нэг фаз тасарвал үлдсэн хоёр фаз урьдын адил шугамын хүчдэлээс тэжээгдсэн хэвээр байх тул тэр фазын ажлын горимд өөрчлөлт орохгүй харин тасарсан фазын гүйдэл 0 болно.
Шугамын  дамжуулагчийн аль нэг нь  тухайлбал c шугам тасарвал Zcaба Zbc эсэргүүцлүүд цуваагаар  залгагдаж    Zab-д ямарч өөрчлөлт гарахгүй. Энэ үед цуваа залгагдсан эсэргүүцлийн гүйдэл нь адил болно. (Зураг 2с). Гурвалжинд холбогдсон хэлхээнд фазын эсэргүүцлийг мэдсэн тохиолдолд фазын гүйдлийг Омын хуулиар олж болно.
                               I_BC =U_BC/Z_BC                               I_AB=U_AB/Z_AB                         I_CA=U_CA/Z_CA


 Тоног  төхөөрөмжийн заавар
               Туршилт явуулах стенд дараах төхөөрөмжөөс бүрдэнэ. Үүнд бууруулах трансформатор Тр380/110, автомат залгуур AП-50, хэрэглэгчийг төлөөлөх  улайсах чийдэн R_1, R_2 〖,R〗_3 амперметр, А1, А2, А3 вольтметр B1, B2, B3 орно.
Туршилт явуулах цахилгаан хэлхээ
Туршилт явуулах стенд гурван фазын хүчдэлээс тэжээгдэнэ. Трансформаторын ороомгууд одон холболтоор холбогдсон байх ба 2-р ороомгийг хэрэглэгчтэй дамжуулагчаар гурвалжин холбож  ачааллын гүйдлийг хэмжих амперметрүүдийг залгах.
Туршилт явуулах заавар:
    Туршилт явуулах стендтэй танилцах.
    Цахилгаан схемийг зургийн дагуу угсрах.
    Холболтын зөв бурууг багшаар шалгуулсны дараа хэлхээг хүчдэлд залгана.
    Гурван фазын трансформаторын холболтыг  /ү  холбоно
    Туршилтыг эхлээд тэгш хэмтэй горимд явуулна. Шугамын болон фазын гүйдэл хүчдэлийг хэмжих 1-р хүснэгтэнд бич.
    Дараа нь тэгш хэмгүй горимын 2 вариантыг сонгож 1-р хүснэгтэнд бич.
    Эцэст нь аль 1 фаз буюу хэрэглэгчийг таслаж хэмжилтийг 1-р хүснэгтэнд бич.
Анхааруулга: хэлхээнд өөрчлөлт ороход хучдлийг  заавал салга
   Хүснэгт 1
    Хэмжилт
    Шугамын гүйдэл Iш    Шугамын хүчдэл Uш    Фазын гүйдэл Iф
    IA (A)    IB (A)    IC (A)    UAB (A)    UBC     UAC     IAB    IBC    ICA
    [A]    [A]    [A]    [B]    [B]    [B]    [A]    [A]    [A]
1                                  
2                                  
3                                  
4                                  
Туршилтын дүнд боловсруулах, дүгнэлт гаргах
    Тэгш хэмтэй ачаалалтай үеийн шугамын болон фазын гүйдлийн векторын диаграммыг байгуулж харьцааг тодорхойлох.
    Тэгш хэмгүй ачаалалтай үеийн гүйдлийг векторын диаграммыг хэмжилт бүр дээр байгуулах.
    Нэг  шугам буюу хэрэглэгч тасарсан богино холболт болсон үеийн хүчдэлийн векторын диаграммыг байгуулах.
    Тэгш хэмтэй ачаалалтай үеийн шугамын болон фазын хүчдэлийн векторын диаграммыг байгуулах.
    Дүгнэлт хийж туршилтыг онолтой харьцуулах.

Шалгах асуудалт
    Гурван фазын систем юунаас бүрдэх вэ?
    Шугамын болон фазын гүйдэл,  хүчдэл гэж юуг хэлэх вэ?
    Гурван дамжуулагчтай сиситем тэгш хэмтэй, тэгш хэмгүй горимд ажиллахад шугамын болон фазын гүйдэл хүчдэл яаж өөрчлөгдөх вэ?
    1 фаз тасарсан буюу богино холболт болсон үед гүйдэл, хүчдэл хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?
    Хүчдэл, гүйдлийн вектор диаграммыг ачааллын шинж чанараас хамааруулан яаж байгуулах вэ?
    Гурвалжин холболтыг ямар үед хэрэглэх, түүний давуу, дутагдалт талууд.

    Огноо    Үнэлэлт    Багшийн гарын үсэг    Гарын үсэг
Хэмжих зөвшөөрөл              
Хэмжсэн байдал              
Хамгаалсан байдал              
Хэмжилтийн тооцоо
№    Ажлын нэр    Гүйцэтгэсэн огноо    Хуудас    Багшийн үнэлгээ    Багшийн гарын үсэг
1    Тогтмол гүйдлийн хэлхээнд Омын хуулийг  шалгах
              
2    Цахилгаан хэлхээний чадал, энергийн тодорхойлох
              
3    Материалын хувийн эсэргүүцэл ба эсэргүүцэл температураас хамаарахыг судлах
              
4    Микроамперметрийн хэмжих хязгаарыг ихэсгэх
              
5    Трансформаторын ашигт үйлийн коэффициент, трансформацлах коэффициентыг тодорхойлох
              
6    Идэвхтэй  эсэргүүцэл,  нөлөөмж,  багтаамжийн эсэргүүцлүүд
цуваа холбогдсон цахилгаан хэлхээ
              
7    Нэг фазын трансформаторыг судлах
              
8    Гурван фазын гурвалжин холбогдсон
цахилгаан хэлхээг судлах
              

Лаборатори-2

Лаборатори-1

Лаборатори-1

Лабораторийн ажил: 1
Биетийн шугаман хэмжээг штангенциркул, микрометрээр тодорхойлох
Зорилго:
- Штангенциркул, микрометрээр хэмжилт хийж сурах
- хэмжилтийнхээ үр дүнг математик аргаар боловсруулж сурах
Хэрэглэгдэх зүйл: штангенциркул, микрометр, урт ба зузааныг хэмжих биет
Онолын үндэс. Хэмжилтийн нарийвчлалыг ихэсгэхийн тулд ерийн мм-ийн хуваарьтай шугаманд нониус гэж нэрлэгдэх нэмэлт шугамыг хэрэглэдэг.(Зураг 1).

Энэхүү нониус дээр m хуваарь байх ба  түүний урт нь үндсэн шугамын (m-1) хуваарийн урттай тэнцүү байдаг. Mx=(m-1)y

Үүний x- нониусын хуваарийн урт,y- үндсэн масштабын хуваарийн урт юм. Ийм нониустай шугамаар хамгийн бага хуваарийн 1/m хүртэл нарийвчлалтай хэмжилт хийдэг.  хэмжигдэхүүнийг нониусын нарийвчлал гэж нэрлэх ба энэ нь нониусын хамгийн их алдааг тодорхойлно. Нониустай шугамаар хэмжилт хийхдээ хэмжих гэж буй хэрчмийн нэг үзүүрийг үндсэн шугамын  нониусын О хуваарьтай, нөгөө үзүүрийг нониусын О хуваарьтай давхцуулна. Нониусын О хуваарь  үндсэн шугамын x ба к+1 хуваарийн дунд тохирч байвал үндсэн аль нэг хуваарьтай яг давхцах ,n хуваарийг  нониус дээрээс олж болно. Иймд хэрчмийн урт L үндсэн шугамын бүхэл хуваарийн тоо к дээр
Нониусын хуваарийн нониус дугаар n-ыг нониусын нарийвчлалаар үржүүлж  (nx/m) нэмсэнтэй   тэнцүү:Зураг 2
Штангенциркул нь нониус (1) бүхий шугам юм. Штангенциркулийн хоёр үзүүр (2)-ийн хооронд хэмжих гэж байгаа биеэ хавчиж, нониусын эрэгийг чангалж, хөдөлгөөнгүй болгоод хуваарийг тоолж авна. Штангенциркулээр уртыг хэмжихээс гадна нүхний дотоод  диаметрийг (Зураг 3) 3-аар, харин гүнийг 4-өөр хэмждэг. Хэрчмийн урт нь масштабын бүхэл хуваарийн тоо дээр масштабын аль нэг хуваарьтай тохирч байгаа нониусын хуваарийн дугаарыг нониусын нарийвчлалаар үржүүлж нэмсэнтэй тэнцэнэ.


Микрометрийн  үндсэн шугам нь мм-ийн хуваарьтай нарийн цилиндр саваа D, нониус нь түүнийг тойрон эргэх боломжтой хүрд С дээр гаргасан хуваарь байна.Шугамын нэг хуваарь хүрдний 50 эсвэл 100 зураасанд  тохирно. Энэ тооны урвуу тоо микрометр дээр бичээстэй байх ба үүнийг микрометрийн нарийвчлал гэнэ. Микрометрийн шураг эсрэг талын тулгуур А дээр шахаж нийлсэн үед хүрдний О хуваарь шугамын О-той тохирч байх ёстой. Хэмжих гэж байгаа биеэ шураг , тулгуур хоёрын дунд хавчуулж В шургийг эргүүлэх ба тулсан эсэхийг дуугаар нь мэднэ.Биеийн урт:
 L=k+nm
Үүний k- шугамын хуваарь дээрх тоо, n- хүрдний заалт , m нь 0,1;0,01- тэй тэнцэх микрометрийн нарийвчлал
Гүйцэтгэх дараалал:
    Штангенциркулээр металл хавтгайн урт ба зузааныг хэмжиж дараах хүснэгтэнд бичнэ.

Хэмжилтийн дугаар     Хавтгайн урт    
Хавтгайн зузаан
    к    n    L=k+0.1n        k    N    h    

1                              
2                              
3                              

    Микрометрээр мөн хавтгайн урт ба зузааныг хэмжих хэмжиж дараах хүснэгтэнд бичнэ.
Хэмжилтийн дугаар     Хавтгайн урт    
Хавтгайн зузаан
    к    n    L=k+0.1n        k    N    h    

1                              
2                              
3                              
Хэмжилтийн үр дүнг боловсруулах:
    Хэмжигдэхүүний дундаж уртыг олно. Жишээ нь урт L1, L2,  L3 гэж олсон бол дундаж утга  буюу n удаагийн хэмжилт хийсэн тохиолдолд   гэж олно.
Хэмжилт  бүрийн абсолют алдаа   ба абсолют  дундаж алдаа  -ийг олно.
    Хэмжилтийн дүнг   байдлаар бичнэ.
    Хэмжилтийн харьцангуй алдааг   томъёогоор тодорхойлно. Хэмжих багажийн согог, хэмжих аргын дутагдал, тооцооны нарийн бус зэргээс шалтгаалж системд алдаа гарах ба энэ нь нийт алдааны бага хувийг эзлэх ёстой. Харин санамсаргүй алдааг багасгахын тулд хэмжилтийн 3,5,7 удаа хийдэг.

Шалгах асуулт
    Штангенциркулээр ямар хэмжигдэхүүнийг хэдий хир нарийвчлалтай хэмжиж болох вэ?
    Микрометрээр ямар хэмжигдэхүүнийг хэдий хир нарийвчлалтай хэмжиж болох вэ?
    Туршлагын үр дүнг математик аргаар хэрхэн боловсруулах вэ?
    Хэмжилтийн алдаа гарах үндсэн шалтгаан юу вэ? Алдааг хэрхэн багасгах вэ?
    Нэгжийн СИ системийн үндсэн нэгжүүдийг нэрлэнэ үү.


    Огноо    Үнэлэлт    Багшийн гарын үсэг    Гарын үсэг
Хэмжих зөвшөөрөл              
Хэмжсэн байдал              
Хамгаалсан байдал              

Лабораторийн ажил:2
Хэмжилтийн алдаа, нарийвчлал, түүнийг тооцох нь
Физикийн шинжлэх ухаанд мэдээллийг ихэвчлэн хэмжих аргаар , тухайлбал төрөл бүрийн физик хэмжигдэхүүний утгыг туршилтаар тодорхойлж авдаг . Физик хэмжигдэхүүн X-ийг хэмжсэн утга Xхэм нь жинхэнэ утга Xжин-ээсээ үргэлж ялгаатай байдгаас

гэсэн ялгаврыг хэмжилтийн алдаа гэнэ.
Туршлагаар гаргасан физик хэмжигдэхүүний тоон утга тодорхой алдаатай байх ба ийм мэдээлэлгүйгээр түүнийг хэмжсэн нарийвчлалын тухай ярих ашиггүй юм. Хэмжилтийг ганц удаа биш олон удаа нягт нямбай хийх нь гарах үр дүнг үнэлэхэд тусалдаг билээ. Судалж буй байгалийн хуулиудыг физик хэмжигдэхүүнүүдийн хоорондох тоон хамаарлаар илэрхийлэх бөгөөд алдаа нь тооны хувьд тодорхойлогдсон бол эдгээр тоон хамаарлыг тогтоож болно. Үүнийг илэрхийлдэг олон арга байдгийн нэг нь боломжит алдааны абсоют утгын дээд хязгаар юм:

Энэхүү хязгаар  ийг X гэсэн хэмжигдэхүүний хэмжилтийн үр дүн, жинхэнэ утга хоёрын зөрүүг хэмжилтийн алдаа гэх тул хэмжилтийн үр дүн нь дараах алдаатай байна:

Үүнийг тэнцэл биш байдлаар бичвэл:

Физик хэмжигдэхүүнүүдийн хооронд туршлагаар тогтоосон бүх хамаарал ийм тэнцэл биштэй төстэй.
  хэмжигдэхүүн нь төрөл бүрийн хэмжигдэхүүний хэмжилтийн нарийвчлалыг жишихэд буюу хэмжих аргын нарийвчлалыг тодорхойлоход тэр бүр тохиромжтой биш байдаг. Иймд   гэсэн харьцангуй алдааг, мөн практикт  -ийг тус тус  авдаг ба  -ийг абсолют алдаа гэнэ.
Хэмжилтийн үед хайж буй хэмжигдэхүүний утгыг олохдоо уг хэмжигдэхүүнийг багажаар шууд тодорхойлно.
Шууд хэмжилтийн үед хайж буй хэмжигдэхүүний утгыг олохдоо уг хэмжигдэхүүнийг багажаар шууд тодорхойлно.
Жишээлбэл: биетийн хэмжээг шугамаар, штангенциркулаар, микрометрээр шууд хэмжинэ. Биеийн массыг дэнсээр шууд жигнэж олдог бол ямар нэг процесс явагдах хугацааг секундомерээр, хэлхээн дэхь цахилгаан гүйдлийн хүчийг амперметрээр  шууд хэмжинэ.
Дам хэмжих үед хайж буй физик хэмжигдэхүүний утгыг олох нь тодорхой функцэн хамааралтай өөр физик хэмжигдэхүүнийг шууд хэмжихэд үндэслэгддэг. Жишээлбэл: биеийн дундаж нягтыг уг биеийнхээ масс, эзэлхүүнийг шууд хэмжсэний дүнг ашиглан тооцоолдог.
Хэмжилтийн алдааг бүдүүлэг алдаа, системт ба санамсаргүй (тохиолдлын ) алдаа гэж гурав гэж ангилна. Бүдүүлэг алдаа нь хэмжих багажийн эвдрэл, багажийн заалтыг тэмдэглэх  тоолохдоо туршаачаас гаргах алдаа ба хэмжилтийн нөхцлийг огцом өөрчлөхтэй холбоотой. Энэ үед гарах хэмжилтийн үр дүнг огт тооцохгүй буюу шинээр хэмжих хэрэгтэй болдог. Нэг хэмжигдэхүүнийг олон дахин хэмжих  үед тодорхой зүй тогтлоор тогтмол гарах алдааг хэмжилтийн системт алдаа гэнэ. Системт алдаанд арга зүйн болон багажийн алдаа орно.
Арга зүйн алдаа бол хэмжилтэнд хэрэглэж буй аргын дутагдлаас, физик үзэгдлийг тайлбарлаж буй онолын төгс бишээс, хэрэглэж буй томъёоны тодорхой бишээс тус тус үүдэн гардаг. Жишээлбэл: аналитик дэнсээр биеийг жигнэхэд агаарын зүгээс биед ба туухайнд үйлчлэх хүч өөр өөр байвал арга зүйн алдаа гарна. Хэмжих аргаа боловсронгуй болгох замаар, тэрчлэн тооцоолох томъёогоо нарийвчлах замаар арга зүйн алдааг багасгадаг байна.
 Багажийн алдаа бол хэмжих багажийн хийц төгс биш, нарийвчлал багаас(хөшүүргэн дэнсний мөрийн урт ялгаатай байх, зүүт багажинд зүүний эргэлтийн тэнхлэгтэй хуваарийн төв давхцаагүй байх, температурыг өөрчлөх үед гар секундометрийн явалт өөрчлөгдөх зэргээс) болж үүснэ. Багажаа төгс нарийвчлалтай болгосноор багажийн алдаа багасах боловч бүрэн арилгах боломжгүй юм.
Нэг физик хэмжигдэхүүнийг олон дахин хэмжих үед түүний абсолют утга ба тэмдэг нь өөрчлөгдсөнөөс гарах алдааг хэмжилтийн санамсаргүй (тохиолдлын) алдаа гэнэ.Ийм санамсаргүй алдаа  нь тооцож үл болох олон хүчин зүйлсийн улмаас гардаг. Жишээлбэл: нэн мэдрэмтгий аналитик хөшүүргэн дэнсний заалтанд тавган дээр тогтсон тоос нөлөөлнө, мөн туршаачийн хуруу дэнсний мөрөнд ойрхон байсны улмаас халж уртсах, дэнсний тавагны орчмын агаарын конвекцын гүйдэл зэрэг шалтгаан нөлөөлдөг байна.
Шууд хэмжиж буй физик хэмжигдэхүүн X-ийн хамгийн үнэний хувьтай утга арифметикийн дундаж утга  -ийг n удаагийн хэмжилтийн үр дүн X1, X2 ,…Xn-ээр илэрхийлбэл:

Иймээс X хэмжигдэхүүний эцсийн үр дүн

Харин системт алдаа нь тооцохооргүй, санамсаргүй алдаа нь Гауссын түгэлтэнд (бид хэмжиж буй хэмжигдэхүүн нь тасралтгүй бол Гауссын түгэлтээр, тасралтгүй бол Пауссоны түгэлтээр тодорхойлогддог) захирагдаж байвал   хэмжилтийн үед стандарт (квадратын дундаж) алдаа:

Харин шууд хэмжилтийн системт  стандарт алдаа   ба стандарт санамсаргүй алдаа   хоёрыг хоёуланг нь тооцвол X гэсэн хэмжигдэхүүний хэмжилтийн стандарт алдааг

Томъёогоор олно.
Багажийн алдаа нь уг  багажийнхаа паспортанд бичсэн баримт (багажийн хэмжих дээд хязгаар-Xmax) ба нарийвчлал K-гаар тодорхойлогддог:
    Огноо    Үнэлэлт    Багшийн гарын үсэг    Гарын үсэг
Хэмжих зөвшөөрөл              
Хэмжсэн байдал              
Хамгаалсан байдал              

Хэмжилтийн тооцооЛабораторийн ажил:3

Хатуу, шингэн биеийн нягтыг пикнометрээр тодорхойлох
Зорилго:
    - Хатуу, шингэн биеийн нягтыг пикнометрээр тодорхойлох
    - Шингэний нягтыг пикнометрээр тодорхойлсон утгаа ареометрээр хэмжилт хийж шалгах
Хэрэглэгдэх зүйл: Нягтыг тодорхойлох жижиг хатуу бие, шингэн , дэнс, пикнометр, ареометр, нэрмэл ус.
 Онолын үндэс. Тодорхой эзэлхүүнтэй  шилэн савыг пикнометр гэнэ.  Хэрэв хатуу биеийн масс m1 нэрмэл устай пикнометрийн масс  m2 , хатуу биет бүхий устай пикнометрийн масс m3 бол хатуу биетээр түрэгдэн гарсан усны масс   байх тул эзэлхүүн нь :
  байна. үүний   нь тухайн температур дахь усны нягт. Хатуу биеийн эзэлхүүн түрсэн усныхаа эзэлхүүнтэй тэнцүү учраас нягт нь   буюу   (1) байна. Пикнометрт сүү, цус, ундаа гэх мэт нягтыг тодорхойлох гэж буй шингэнээ хийж дэнслэхэд масс нь m4 байсан бол эзэлхүүн  нь  байх ёстой. Үүнд m0 –пикнометрийн масс. Нөгөө талаас пикнометр дэх усны эзэлхүүн   тул эдгээрийг тэнцүүлж бичээд шингэний нягт  -ыг олбол:
 гарна. Шингэний нягтыг түргэн хугацаанд их биш нарийвчлалтай тодорхойлоход зориулсан багаж бол ареометр юм. Ареометрийн  ажиллах зарчим нь Архимедийн хуулинд үндэслэнэ. Шингэн дотор хөвж байгаа ареометрийн жин нь түүний живсэн хэсгийн түрж гаргасан шингэний жинтэй тэнцэнэ.Нягтыг нь тодорхойлох  гэж байгаа шингэнээ ареометрийн бүдүүн хэсгийн диаметрээс 2 дахин их диаметртэй саванд хийж, түүндээ ареометрээ болгоомжтой бупэл хөдөлгөөнгүй болмогц шингэний  түвшинд харгалзах хуваарийг тэмдэглэн авна.
Гүйцэтгэх дараалал:
    Хатуу биеийн нягтыг пикнометрээр тодорхойлохдоо:
    Хатуу биеийн масс m1-ыг дэнсэлж олно.
    Пикнометрт  тэмдэглэсэн хуваарийг хүртэл нэрмэл ус хийж, устай пикнометрийн масс m2-ыг хэмжинэ.
    Пикнометртэй усандаа нягтыг тодорхойлох хатуу биеэ хийж пикнометрийн хуваариас дээш гарсан усыг соруулж буюу уудаг цаасанд шингээж авна. Ингээд хатуу биет бүхий устай пикнометрийн масс m3-ыг хэмжинэ.
    Хэмжиж олсон утгуудаар хатуу биеийн нягтыг (1) томъёогоор бодно.Хэмжилтийг 3-аас доошгүй удаа давтан хийж, хатуу биеийн нягтыг  дундаж утга ба алдааг тооцоолно.
    Шингэний нягтыг пикнометрээр тодорхойлохдоо:
- Пикнометрийн масс m0-ыг дэнсэлнэ.
- Пикнометртээ шинжлэх шингэнээ хийж, масс m4-ыг хэмжинэ.
- Устай пикнометрийн масс m2-ээс пикнометрийн масс m0-ыг хасвал пикнометр дахь усны масс гарна.

    Савтай ус ба шинжлэх шингэн дотор ареометрээ хийж , нягт  хэмжинэ. Хэмжилтийн дүнг дараах хүснэгтэнд бичнэ.

Хэмжилийн дугаар    m1    m2    m3    М0    М4   
ареометрээр
1                      
2                      
3                      

    Шингэний нягтыг (2) томъёогоор бодож олоод, ареометрээ хэмжсэн утгатайгаа жишиж үзнэ. Хэмжилтийг 3-аас доошгүй удаа давтан хийж дундаж утгыг олно.

Шалгах асуулт
    Ямар нөхцөлд хатуу биеийн нягтыг пикнометрээр тодорхойлох нь зохимжтой вэ?
    Шингэний нягтыг пикнометрээр яаж тодорхойлох вэ?
    Ареометрээр олсон утга ьн жинхэнэ утгатай тохирч байна уу? Зөрж байвал шатгааныг нь тайлбарла.


    Огноо    Үнэлэлт    Багшийн гарын үсэг    Гарын үсэг
Хэмжих зөвшөөрөл              
Хэмжсэн байдал              
Хамгаалсан байдал              


Хэмжилтийн тооцоо


Лабораторийн ажил: 4

Биеийн чөлөөт уналтын хурдатгалыг тодорхойлох
Зорилго: Биеийн чөлөөт уналтын  хурдатгалыг тухайн газар нутагт тодорхойлох, өөр өөр аргаар хэмжсэн утгуудыг харьцуулан үзэх.
Хэрэглэгдэх зүйлс: Математик дүүжин, секундомер, шугам, физик дүүжин унагч цилиндр.
Онолын үндэс: Дэлхийн гадарга дээр байгаа m тасстай бие ба дэлхийн таталцлын хүч F=γМ/R2 =9.81м/c2 гарна. Энд дэлхийг R=6400км радиустай бөмбөрцөг гэж үзэв. Үүнд дэлхийн хоногийн эргэлтийн өнцөг хурд ω ба тухайн газар нутгийн өргөрөг φ-ыг оруулж бичвэл
g=γ M/〖(R+h)〗^2  ω^2 Rcosφ
Үүний h нь дэлхийн гадаргаас бие байгаа цэг хүртэлх өндөр. Энэ өөрчлөлт нь маш бага хувь байдгаас тооцдоггүй боловч тухайн газар нутагт g-ийг туршлагаар тодорхойлж болох юм. Хүндийн төвийг дайраагүй үл хөдлөх хэвтээ тэнхлэгийг тойрон хүндийн хүчний үйлчлэлээр хэлбэлзэж буй хатуу биеийг физик дүүжин гэх ба хэлбэлзлийн үе нь
Т=2π√(J/mgl)
байна. Үүнйи J –инерцийн момент, l –үл хөдлөх тэнхлэгээс хүндийн төв хүртэлх зай.
    Хүндийн хүчнйи үйлчлэлээр босоо хавтгайд хэлбэлзэж буй, үл сунах нарийн утсанд дүүжилсэн m масстай цэгийг математик дүүжин гэнэ.
Математик дүүжингийн инерцийн момент J=ml^2 тул хэлбэлзлийн үе нь
Т=2π√(l/g)
болно. Эндээс чөлөөт уналтын хурдатгалыг олбол
g=(4 π^2 l)/T^2
байна.
Зөвхөн хүндийн хүчний үйлчлэлээр унаж буй  m масстай биеийн t хугацаанд явсан зам нь
h=(gt^2)/2
тул
g=(2 h)/t^2
байна. Иймд h ба t –ыг хэмжсэнээр g- ыг тодорхойлж болно.
Гүйцэтгэх дараалал:
    Физик дүүжингийн чөлөөт уналтын хурдатгалыг тодорхойлохдоо:
    Шууд байрлал дээр  n удаа хэлбэлзэх хугацаа t1  -ыг секундомерээр хэмжиж хэлбэлзлийн үе T1 =t1/n1 –ийг хэмжиж олно.
    Дүүжингийн эргүүлсэн байрлал дээр мөн n удаа хэлбэлзэх хугацаа t2- хэмжиж хэлбэлзлийн үе T2 =t2/n2 –ийг олно. Хэрэв  T_1≠T_2 байвал хэмжилтийн ачааны байрлалыг бага зэрэг өөрчлөн давтан хийнэ.
    Хэлбэлзлийн үе T_1≠T_2=T болсон үед чөлөөт уналтын хурдатгалыг
g=(2 h)/t^2
Томъёогоор бодож олно.
    Математик дүүжингээр чөлөөт уналтын хурдатгалыг тодорхойлохдоо:
    Дүүжинг бэхэлсэн цэгээс ачааны хүндийн төв хүртэлх зай l буюу дүүжингийн уртыг хуваарьтай шугамаар хэмжиж авна.
    Ачааг тэнцвэрийн байрнаас 50-70 өнцгөөр хазайлган n удаа хэлбэлзэх хугацаа t-ыг сенкундомерээр хэмжээд хэлбэлзлийн үе T=t/n –ыг олно. Чөлөөт уналтын хурдатгалыг дээрх томъёогоор бодож олно.
    Унагч цилиндрээр чөлөөт уналтын хурдатгалыг тодорхойлохдоо:
    Цилиндрийн тогтоож буй цахилгаан соронзон гүйдлээс салгах эгшинд секундомер залгагдаж байхаар тохируулна. Энэ нөхцөлд гүйдлийг салгамагц цилиндр унаж эхлэх ба нөгөө тавиур дээр цилиндр унахад секундомер зогсоно. Энд заасан хугацаа t  нь h зайд цилиндр унах хугацаа тул дээрх g=2h/t2 томъёогоор чөлөөт уналтын хурдатгалыг бодож олно.
    Эдгээр аргаар тодорхойлсон хурдатгалын утгуудаа хооронд нь жишиж үзнэ. Хэмжилтийн дүнг хүснэгтэд бичнэ. Ингэхдээ нэг аргаар 3-аас доошгүй удаа хэмжихээр бодож хүснэгтээ зохионо.
 Шалгах асуулт
    Чөлөөт уналтын хурдатгал гэж юу вэ?
    Чөлөөт уналтын хурдатгал тогтмол хэмжигдэхүүн мөн үү?
    Чөлөөт уналтын хурдатгал биеийн массаас хамаарах уу?
    Хэмжилт хийхдээ дүүжингийн хазайлтын өнцгийг бага байлгах хэрэгтэйн учир юу вэ?
    Туршлагын үр дүн онолын тооцоотой тохирч байна уу? Зөрүү гарсан бол шалтгааныг тайлбарлана уу?

    Огноо    Үнэлэлт    Багшийн гарын үсэг    Гарын үсэг
Хэмжих зөвшөөрөл              
Хэмжсэн байдал              
Хамгаалсан байдал              
Хэмжилтийн тооцоо


Лабораторийн ажил:5

Шингэний дотоод үрэлтийн (зуурамтгайн) коэффициентыг Стоксын аргаар тодорхойлох
Зорилго: Тухайн температурт шингэний зуурамтгайн (дотоод үрэлтийн ) коэффциентыг туршлагаар тодорхойлох
Хэрэглэгдэх зүйлс: Судлах шингэн бүхий шил сав, штангенциркул, секундомер, янз бүрийн диаметр бүхий үрэл, хуваарьтай шугам
Онолын үндэс :
Зуурамтгай шингэн дотор унаж  буй үрэлд гурван хүч нэгэн зэрэг үйлчилнэ. Хүндийн хүч mg, өргөх хүч буюу Архимедийн  хүч Fa, шингэний зүгээс үрэлд үйлчлэх эсэргүүцлийн хүч Fэс зэрэг болно.
Үрэл эгц доош хөдлөхөд түүний гадаргад наалдах шингэний үе үрэлтэй адил хурдтай хөдөлнө. Ойролцоох шингэний үеүд мөн хөдөлгөөнд  орох боловч эдгээрийн хурд  нь үрлээс холдох тутам төчнөөн бага байна. Иймээс орчны эсэргүүцлийг тооцохдоо үрэл , шингэн хоёрын хоорондох үрэлтийг биш , харин шингэний үрэлтийн үеүдийн хоорондох үрэлтийг тооцох хэрэгтэй. Хэрэв үрэл бүх чиглэлдээ хязгааргүй үргэлжлэх шингэний  дотор эгц доошоо (унах хурд бага, үрэл жижигхэн) унаж байвал эсэргүүцлийн хүч Стоксынхоор:
 (1)
үүний  - шингэний дотоод үрэлтийн (зуурамтгайн ) коэффициент,  - үрлийн хурд, t- үрлийн радиус. Иймд шингэн дотор унах үрлийн хөдөлгөөний тэгшитгэл:
 (2)
үүнд:  үрэлийн нягт ; шингэний нягт
Үрлийн хөдөлгөөний хурд  ихсэхэд эсэргүүцлийн хүч ихэсч  хурдатгал нь буурах ба эцэстээ үрлийн хурдатгал тэгтэй тэнцэхэд түүний хурл хамгийн их утгандаа хүрч (2) тэгшитгэл дараахь хэлбэртэй болно.
 (3)
Энэ үед үрэл тогтмоол хурдтай хөдлөх ба үрэлийн ийм хөдөлгөөнийг тогтворжсон хөдөлгөөн гэнэ. Эндээс  -г олбол:
 (4)
Хэрэв шингэнийг агуулсан R радиустай цилиндр савны хананы нөлөөг бодолцвол шингэний дотоод үрэлтийн коэффициент:
 (5)
Багаж:
Өргөн хана бүхий гадна гурван цагираган тэмдэг (d1;d2;d3) –тэй шил савыг судлах шингэнээр дүүргэнэ. Шингэний дээд талын тэмдэг d1-ээс 5-8 см дээш байна. Орчны температурын нөлөөг багасгахын тулд энэ шил саваа ус бүхий тунгалаг саван дотор хийнэ. Голдоо нүхтэй бөглөөгөөр унасан үрлийг унагана.

Гүйцэтгэх дараалал :
    Үрлийн диаметрийг микрометрээр хэмжинэ.
    Судлах шингэн бүхий савны хананд зураасан тэмдэг тавих ба хоёр зураасын хоорондох зай L-ийг урьдчилан хэмжсэн байна.
    Металл үрлийг бөглөөний голын нүхээр унагаж үрэл эхний зураасны харалдаа ирэх эгшинд секундомерийнхээ оньсыг дарж дараагийн цагиргийг дайран өнгөрөхөд  секундомероо зогсооно.
    Янз бүрийн үрэл дээр туршлагыг 3-аас доошгүй удаа хийж, хэмжилтийн үр дүнг хүснэгтлэн авна.

Шалгах асуулт
    Шингэний гол онцлог шинж, хий ба хатуу биеэс ялгаатай талуудыг дурдана уу?
    Шингэн дотор хөдөлж байгаа хатуу биед үйлчлэх хүчнүүдийг тодорхойлж, дүгнэлт хий
    Шингэний температураас түүний зуурамтгай ба урсамтгай чанар хэрхэн хамаарах вэ?
    Стоксын томъёоны гаргалгаа хийнэ үү.

    Огноо    Үнэлэлт    Багшийн гарын үсэг    Гарын үсэг
Хэмжих зөвшөөрөл              
Хэмжсэн байдал              
Хамгаалсан байдал              

Хэмжилтийн тооцоо

Лабораторийн ажил :6

Агаарын харьцангуй чийгийг Августын психрометрээр тодорхойлох
Зорилго: Психрометрийн ажиллагаатай танилцаж, агаарын харьцангуй чийгийг тодорхойлно.
Хэрэглэгдэх зүйл: Августын психрометр, анеройд- барометр, устай сав, термометр, психрометрийн хүснэгт, ханасан уурын нягтын хүснэгт .
Онолын үндэс:
Агаарт үргэлжийн усны уур байдаг бөгөөд орчны нөхцөлөөс шалтгаалан түүний хэмжээ байнга өөрчлөгдөнө. Усны уур нь агаарын чийгийг үүсгэнэ. Агаарын чийгийг абсолют ба харьцангуй гэсэн хоёр хэмжигдэхүүнээр тодорхойлдог.1м3 агаар дахь усны уурын хэмжээг граммаар илэрхийлснийг абсолют чийг гэнэ. Агаарт орших усны уур нь агаарын зохих хэмжээний даралтыг бий болгоно. Усны уурших хурд, янз бүрийн бодис хатах, ургамал гандах, хүний биеийн эд эрхтний төлөв чийгээс хамаараад зогсохгүй ямар температурт буйгаас хамаардаг.Үүнийг тодорхойлох хэмжигдэхүүн бол харцангуй чийг юм.  Тухайн  даралт ба температур дахь усны уурын (P) даралтыг мөнхүү даралт ба температур дахь ханасан уурын (P0)  даралтанд харьцуулсан харьцааг процентоор илэрхийлснийг агаарын харьцангуй чийг (B) гэнэ:
 (1)
Энэ нь усны уурын парциал даралтыг тухайн температур дахь ханасан уурын даралтанд харьцуулсан харьцаа юм.Зураг1-т үзүүлсэн психрометрийн хоёр термометрийг нэг бариулд бэхэлж сэнстэй холбосон байна. Нэг термометрийн мөнгөн ус бүхий булцрууг сиймхий нойтон материалаар боож салхилуулбал ус түргэн ууршсны улмаас  энэ термометрийн заалт түргэн доошилно. Ууршилтын улмаас алдах ба гаднах орчноос авах дулааны хэмжээ  тэнцүү болоход чийгтэй термометрийн заалт tч доошлохоо больж тогтоно.
Нэгж хугацаанд гаднах орчноос авах дулааны тоо хэмжээ:

Үүний  (t0x-t0ч) – хуурай ба чийгтэй термометрийн заалтын хамгийн их зөрүү, S-ууршиж байгаа гадарга,  - дулаан дамжуулалтын коэффициент.
Харин термометрийн  булцруугийн гадаргаас ууршилтын улмаас алдах дулааны тоо хэмжээ:

Үүний q-усны ууршихын дулаан, H-агаарын даралт , Px- шингэн ууршиж байгаа үеийн температур(норгосон термометрийн заалт t0ч-д харгалзах) дахь ханасан уурын даралт, P- агаар дахь усны уурын даралт, S-ууршиж байгаа гадарга, а- агаарын урсгалын хурдаас хамаарах коэффициент.
Дээр дурьдсанаар Q1 =Q2 үед термометрийн заалт тогтдог учир энэ хоёр тэгшитгэлийг тэнцүүлж агаарын даралтыг олбол:
   (2)
Үүний  =0.000662 –ыг психрометрийн тогтмол.
Гүйцэтгэх дараалал:
    Психрометрийн ажиллагаатай сайтар танилцаж хуурай термометрийн заалт t0x –ийг тэмдэглэн авна.
    Аль нэг термометрийн мөнгөн устай булцрууг чийгтэй даавуугаар ороож, сэнсний түлхүүрийг эргүүлэн заалт нь буурсаар тогтох хүртэл ажиглана. Энэ үеийн чийгтэй термометрийн заалт tч0 –ийг тэмдэглэн авна.
    Анеройд- барометрийн заалтаар агаарын даралт H-ыг авна.
    tч0-д харгалзах ханасан уурын даралтыг хүснэгтээс харна.
    Агаарын абсолют чийгийг (2)  томъёогоор бодож олно.
    Харьцангуй чийгийг (1) томъёогоор бодож олно.
    Хэмжилтийг 3-аас доошгүй хийнэ.
    Гарсан хариуг (px ,tx , tч)- номограммтай  тулгаж  үз.

Шалгах асуулт:
    Агаарын чийг гэж юу вэ? Ямар хэмжигдэхүүнээр түүнийг илэрхийлдэг вэ?
    Ханасан уур гэж юу вэ? Ханасан уурын даралт температураас хэрхэн хамаарах вэ?
    Агаарын абсолют ба харьцангуй чийгийг хэрхэн тодорхойлох вэ?
    Шүүдэр үүсэх цэг гэж юу вэ?
    Агаарын чийгийг хэмжих гигрометр ба психрометрийн физик үндэс, ажиллагааны зарчмыг тайлбарла.
    Огноо    Үнэлэлт    Багшийн гарын үсэг    Гарын үсэг
Хэмжих зөвшөөрөл              
Хэмжсэн байдал              
Хамгаалсан байдал              
Хэмжилтийн тооцоо

Лабораторийн ажил: 7

Шингэний гадаргын таталцлын коэффициентыг дуслын аргаар тодорхойлох
Зорилго: Шингэний гадарга таталцлын коэффициентийг тодорхойлно.
Хэрэглэгдэх зүйлс: Штатив, хуваарь бүхий нарийн шил хоолой 2ш, гадарга таталцлын коэффициент нь мэдэгдээгүй шингэн, аяга
Онолын үндэс:
Шингэний гүнд молекул шингэний бусад молекултай зүг бүрт ижил хүчээр үйлчилнэ. Гэвч шингэний гадарга орчмын молекул агаарын молекулын татах хүчнээс шингэний молекулд илүү татагдаж , шингэний гүн рүү чиглэсэн хүч үйлчилнэ. Үүний улмаас шингэний шингэний гадарга дээрх молекул гүн рүү живж дулааны хөдөлгөөний улмаас шингэний  гүнээс молекулууд гадарга дээр гарч ирнэ. Гэхдээ гадарга дээр гарч ирэх молекулын тоо гүнд шилжих молекулын тооноос цөөн байх тул шингэн бага талбайтай бөмбөрцөг хэлбэртэй  гадарга үүсгэх эрмэлзлэлтэй болдог. Ингэснээр шингэний гадаргыг нэмэгдүүлэхдээ шингэний гүнээс молекулыг шингэний шингэний гадарга дээр гаргахын тулд ажил хийх хэрэгтэй. Энэ  ажил нь   үүний a- шингэний гүнээс нэг молекул гаргах ажил, n- нэгж гадаргад оногдох шингэний молекулын тоо, харин an=  гээд шингэний гадаргад  таталцлын коэффициент гэнэ:
  Эндээс гадаргын таталцлын коэффициент нь шингэний гадаргыг нэгж талбайгаар ихэсгэхэд зарцуулах ажилтай тоон утгаараа тэнцэнэ. Шингэний гадаргын молекулуудын үйлчлэлээр нарийн хоолойд хийсэн шингэнд нэмэгдэл даралт үүснэ. Нарийн хоолойг шингэнд хийхэд нэмэлт даралт үүссэний улмаас хоолойгоор норгох шингэний түвшин хөөрөх бөгөөд үл норгох шингэнд түвшин доошлоно. Гуурсан хоолойн диаметр бага, шингэний гадарга бөмбөлөг бол нэмэлт даралт нь

Үүний R-гуурсан хоолойн шингэний гадаргын муруйлтын радиус. Шингэн гуурсыг бүрэн норгож байвал гуурсан хоолойн радиус r нь шингэний менискийн муруйлтын  радиус R-тэй тэнцэнэ. Нэмэлт даралт нь

үүний   шингэний нягт , g- хүндийн хүчний хурдатгал, h- шингэний хөөрөх өндөр .Гадаргын таталцлын коэффициент

Багажийн тодорхойлолт :
Босоо байрласан нарийн гуурсан хоолойноос шингэнийг дусаахад хоолойн үзүүрт бөмбөлөг хэлбэртэй  дусал үүсч томорсоор бөмбөлөг гадаргын таталцлын хүч дуслын жинтэй тэнцэх үед дусал тасран доош унана. Энэ үеийн гадаргын таталцлын хүч

Үүний r- дусал тасрах үеийн дуслын хүзүүний радиус, P- нэг дуслын жин, r—ыг шууд хэмжих боломжгүй учир гадаргын таталцал бол   нь мэдэгдэж байгаа   нягттай, V2 эзэлхүүнтэй n2 тооны дуслаас тогтох шингэний жин  .Хүзүүний радиусыг олбол:   .
Харин судлах шингэний  гадаргын таталцлын  коэффициент   тул  ижил эзэлхүүнтэй шингэн дусаасан нөхцөлд

Ажлыг гүйцэтгэхдээ тогтоогуурт адил диаметртэй мл-ийн хуваарь бүхий хавчаартай хоёр шил хоолой бэхэлж нэгэнд нь   нь мэдэгдэх, нөгөөд нь   нь үл мэдэгдэх шингэн ижил эзэлхүүнтэйгээр авч хавчаарыг нээж шингэнийг дуслуулан тоолно.

Гүйцэтгэх дараалал :
    Тогтоогуурт босоо бэхэлсэн нарийн хуваарьтай шил хоолойд хоёр шингэнээ тус тусад нь хийнэ.
    Ижил эзэлхүүнтэй шингэнийг дуслуулж n2 ба n1-ыг тоолж авна.
    Эдгээр утгуудаа (1) томъёонд орлуулан тавьж бодно.
    Хэмжилтийг 3-аас доошгүй удаа хийж дундаж утгыг олох ба   хэм жигдэхүүний тоон утгыг физик тогтмолын хүснэгтээс авна.

Шалгах асуулт
    Шингэнийн гадарга дээрх молекул нь гүн дэх молекулаас юугаараа ялгаатай вэ?
    Шингэний норгох бх үл норгох үзэгдлийг молекул кинетикийн онолоор тайлбарлана уу?
    Гадрагын таталцлын коэффициентын физик утга юу вэ?
    Шингэний менск гэж юу ба гадаргад нэмэлт даралт үүсгэдгийн учир юу вэ?

    Огноо    Үнэлэлт    Багшийн гарын үсэг    Гарын үсэг
Хэмжих зөвшөөрөл              
Хэмжсэн байдал              
Хамгаалсан байдал              


Хэмжилтийн тооцоо

Лабораторийн ажил :8

Бодисын цахилгаан химийн эквивалентийг тодорхойлох
Зорилго: Фарадейн хуулийг ашиглан бодисын цахилгаан химийн эквивалентийг тодорхойлох
Хэрэглэгдэх зүйлс : Амперметр, реостат, гүйдлийн үүсгүүр, цаг, зэс, электрод, холбогч утаснууд, сав, жигнүүр, туухайнууд.

Онолын үндэс: Усан уусмалдаа цахилгаан гүйдэл дамжуулдаг- электролит дотор гүйдлийн үүсгүүртэй холбоход зориулсан металл хавтгай электрод байна. Гүйдлийн үүсгүүрийн эерэг туйлтай холбоотой электродыг анод, сөрөг туйлтай холбоотой электродыг нь катод гэнэ. Металл доторх цахилгаан цэнэг зөөгч нь сул (чөлөөт) электронууд юм.
Усан дотор ямар нэгэн бодис уусах явцад тэрхүү бодисын жижиг хэсгүүд  болох цэнэгтэй атом, молекулууд үүсдэг ба энэхүү цэнэгтэй бөөмсийг ион гэнэ. Гүйдлийн үйлчлэлийн үр дүнд биш харин бодис уусах явцад үүсэх үзэгдлийг электролитийн диссоциаци гэнэ.
Хэрэв савтай электролитын уусмалаа цахилгаан хэлхээнд холбовол сөрөг ионууд анод руу, эерэг ионууд катод руу тус тус шилжин хөдөлсний үр дүнд шингэн дотор гүйдэл гүйнэ. Иймээс цахилгаан орны үйлчлэлээр эерэг, сөрөг ионуудын чиглэлтэй журамтай хөдөлгөөнөөр электролит доторх цахилгаан гүйдэл гүйнэ. Ионт дамжууллаар электрод дээр ирж суух ионуудын  тоог (N) доорх аргаар бодож олно.
Ион бүр электроны цэнэгтэй ( ) тэнцүү эсвэл ионы валент чанар z-ыг  -ээр үржүүлсэнтэй тэнцүү цэнэгийг зөөнө. N тооны ионы зөөх бүх цэнэг:

Гүйцэтгэх дараалал :
    Катод  болгон авсан электродын массыг дэнсээр маш нарийн хэмжиж хүснэгтэд бич. Хэмжилтийг гурваас доошгүй удаа хийнэ.
    Доорх схемийн дагуу хэлхээг угсарна
    Хэлхээг шалгасны дараа үзэгдэл явагдаж эхлэх анхны хугацааг тэмдэглэж авна.
    Реостатаар гүйдлийн хүчийг тогтмол байлгаж 20-25% -ын уусмал дундуур гүйдэл гүйлгэнэ.
    Гүйдэл гүйж байх үеийн амперметрийн заалтыг тэмдэглэж авна.
    Хэмжилт дуусах хугацааг тэмдэглэж авна.
    Хэлхээг салгаж катод болгон авсан электродоо хатаасны дараа массыг нь жигнүүрээр хэмжинэ.
    хэмжилтийг 4-5 удаа хийж хэмжилтийн дүнг хүснэгтэд бичнэ.
    Доорх томъёогоор зэсийн цахилгаан химийн эквивалентыг  тодорхойлж, абсолют ба харьцангуй алдааг тодорхойлно:1-р зураг


N    m1    m2    t    I    k
1                  
2                  
3                  

Шалгах асуулт
    Электролиз гэж юу вэ?
    Катодын масс яагаад нэмэгдсэн бэ?
    Электрод дээр ялгарсан бодисын масс юунаас хамаарах вэ?
    Электролизийн үзэгдлийг практикт хэрхэн ашигладаг вэ?
    Химийн эквивалент, цахилгаан химийн эквивалент, Фарадейн тооны утга, эдгээрийн хоорондын холбоог тайлбарла.
    Хэлхээгээр хувьсах гүйдэл гүйлгэж, бодисын цахилгаан химийн эквивалентыг тодорхойлж болох уу?


    Огноо    Үнэлэлт    Багшийн гарын үсэг    Гарын үсэг
Хэмжих зөвшөөрөл              
Хэмжсэн байдал              
Хамгаалсан байдал              Хэмжилтийн тооцоо