Tuesday, November 8, 2011

Физик -1 хичээлийн лекц

Физик-I  Хичээлийн лекц

Лекц-1. Физикийн судлах зүйл. Физикийн түүхээс. Физик             хэмжигдэхүүнүүд. Тооллын систем

Лекц-2. Харьцангуйн зарчим. Галилейн хувиргалт

Лекц-3. Гравитацын орон дахь бөөмийн хөдөлгөөн

Лекц- 4. Материаллаг цэгийн хөдөлгөөний тэгшитгэл,Ньютоны хуулиуд. Хатуу  биеийн                 массын   төв.

Лекц-5.Хадгалагдах  хуулиуд. Импульс ба энерги хадгалагдах

      хууль. Импульсын момент хадгалагдах хууль

Лекц-6.  Тойргоор эргэх хөдөлгөөн.  Хатуу биеийн эргэлдэх хөдөлгөөн.  Түүний тэгшитгэлүүд.

Лекц-7.  Идеал шингэний урсгал. Бернуллийн  тэгшитгэл, Статик ба динамик даралт.                          Шингэний       зуурамтгай чанар 

Лекц-8,  Гармоник хэлбэлзэл. Хэлбэлзлийг нэмэх. Замхрах ба албадмал хэлбэлзэл.

Лекц-9, Долгион. Долгионы тэгшитгэл. Дуу. Дууны долгионы үндсэн шинж. Шуугиан. Ультра дуу

Лекц-10.  Молекул кинетик онол. Бодисын  молекул  бүтэц. Молекул хүч.

 Лекц-11. Термодинамик

Лекц-12.  Карногийн цикл. Дулаан солилцол

Лекц-13. Шингэний шинж чанар

Лекц-14. Бодисын агрегат төлөв

Лекц-15.  Хатуу бие

Лекц-16.  Цахилгаан орон


No comments:

Post a Comment