Tuesday, November 8, 2011

СУРГАЛТЫН ЦӨМ АГУУЛГА

1.Кинетик
   1.1.Тооллын систем, радиус вектор, шилжилт
   1.2. Хурд, хурдатгал, траектор, зам
   1.3. Хөдөлгөөн, түүний ангилал
   1.4. Харьцангуй зарчим. Галилейн ба Лоренцын хувиргалт
2. Динамик
    2.1.Материал цэгийн хөдөлгөөний тэгшитгэл. Ньютоны хуулиуд, хэрэглээ
    2.2. Хатуу биеийн массын төв.
    2.3. Хатуу биеийн эргэлдэх хөдөлгөөн
    2.4. Импульсийн момент, инерцийн момент.
    2.5.Штейнерийн теорем
    2.6.Сансрын хурдууд
    2.7. Инерциаль бус тооллын систем.
    2.8.Инерцийн хүч, Кориолисийн хүч
 3. Статик
   3.1. Үл эргэх биеийн тэнцвэрийн нөхцөл
   3.2. Үл эргэх тэнхлэгтэй биеийн тэнцвэр
   3.3. Тэнцвэрийн хэлбэрүүд
   3.4. Хүндийн төв.
 4.Хадгалагдах хуулиуд
   4.1.Импульс, импульс хадгалагдах хууль 
   4.2. Энерги, энерги хадгалагдах хууль
   4.3. Импульсийн момент,түүний хадгалагдах хууль
   4.4. Механик ажил, чадал
5.Хий, шингэний механик
   5.1 Шингэн ба хий дэх даралт 
   5.2 Урсгал тасралтгүй нөхцөл
   5.3 Бернуллийн хууль
   5.4 Шингэний зуурамтгай чанар
   5.5 Хоолойгоор урсах шингэний урсгал
   5.6 Зуурамтгай үрэлт
   5.7 Турбулент урсгал
6. Механик хэлбэлзэл
  6.1 Хэлбэлзлийн үе давтамж, фаз, гармоник хэлбэлзэл
  6.2 Хэлбэлзэх хөдөлгөөний кинетик ба динамик тэгшитгэл
  6.3 Хэлбэлзэл үүсэх нөхцөл
  6.4 Чөлөөт хэлбэлзэл
  6.5 Албадмал хэлбэлзэл
  6.6 Унтрах хэлбэлзэл
  6.7 Авто хэлбэлзэл
  6.8 Хэлбэлзлэлийг нэмэх
7.Молекул физик
  7.1 Молекул кинетик онолын үндсэн тэгшитгэл
  7.2 Идеал хийн хуулиуд
  7.3 Молекулын дундаж квадрат хурд
  7.4 Больцманы түгэлт
  7.5 Максвеллын түгэлт
  7.6 Пауссоны тэгшитгэл
  7.7 Хий дэх шилжих зөөх үзэгдэл
  7.8 Чөлөөний зэргийн тоо
  7.9 Барометрийн томъёо  
8.Термодинамик
  8.1 Молекулын энерги
  8.2 Хийн дотоод энерги
  8.3 Термодинамик ажил
  8.4 Дулаан, дулаан багтаамж
  8.5 Термодинамикийн 1-р хууль, хэрэглээ
  8.6 Майерын тэгшитгэл 
  8.7 Цикл процесс, Карногийн цикл
  8.8 Энтропи
  8.9 Дулааны хөдөлгүүр ба хөргөгч машин
  8.10 Термодинамикийн 2-р хууль
9.Шингэн ба хатуу төлөв, фазын хувирал
  9.1 Шингэний бүтэц, шинж чанар
  9.2 Хатуу төлөвийн бүтэц, шинж чанар
  9.3 Бодит хий, Ван-дер- ваальсын тэгшитгэл
  9.4 Фазын шилжилт ба диаграмм
  9.5 Хийг шингэрүүлэх
  9.6 Клапейрон - Клаузиусын тэгшитгэл
10.Цахилгаан статик
 10.1 Цахилгаан орны хүчлэг
 10.2 Цахилгаан оронд цэнэг шилжүүлэхэд гүйцэтгэх ажил
 10.3 Цахилгаан орны потенциал
 10.4 Суперпозицын зарчим
 10.5 Гауссын теорем, хэрэглээ
 10.6 Цахилгаан орон дахь дамжуулагч
 10.7 Диэлектрик ба түүний туйлшрал
 10.8 Конденсатор ба цахилгаан багтаамж

No comments:

Post a Comment